25. FEB. 1?27 19c 3. Beslissing inzake den financieelen toestand van de Protestante Bouwvereeni- cVOORZ. De Commissie die deze zaak in onderzoek heeft gehad, heeft gécon- fereerd met den Inspecteur der Volkshuis vesting, en deze kwestie van alLe kanten bekeken, en er bleef de Commissie géén anderen uitweg open dan voor te stellen het faillissement der vereenigiig aan 'te vragen, temeer omdat ook al wordt de Vereeniging geholpen, en de benoodigjde bedragen toegestaan, de Bouwvereeniging binnen korten tijd weer voor dezelfde moeilijkheden zal komen te staan. Daarom is de beste weg, deze zaak nu maar af te handelen en het faillissement der ver eeniging aan te vragen. dhr. HERBERS. Wat zal gebeuren Bis de vereeniging is failliet verklaard; moet dan de gemeente zelf de huizen exp[oi- teeren? VOORZ. Dat staat nog te bezien, dhr. v. POORTVLIET. De Commissie zal de zaak natuurlijk wel goed overwogen hebben, maar is het belang der gemeente nu wel gebaat met een openbare ver knoping? 1 Ik vrees dat alsdan voor de gemeente niet veel zal terecht komen. Aïleen het blok te de Heen marcheert slecht, doch oe overige goed. Was het daarom misschien met beter dat de gemeente de huizen over nam, ze exploiteerde, en later geleidelijk verkocht? dhr. BAZELIER. Kost het de gemeente alle jaren veel geld. Ik heb geen gelegen heid gehad deze stukken in te zien. VOORZ. Ja zeker. dhr. v. POORTVLIET. Ongetwijfeld moet er dit jaar wat bij, maar dat is bijt iedere Bouwvereeniging. De Katholieke fiöuw- vereeniging kost de gemeente nog veel meer. Destijds is van de Vereeniging voor NederlandsChe gemeenten een rapport ge vraagd, dit rapport is uitgebracht, maar er is nooit meer iets Van géhoord. In Idat rapport wordt niet gesproken van liqui deeren, doch wordt een anderen weg aan gegeven om- de Bouwvereeniging te hel pen. Ik erken de möeilijkheid waarin de Protestante Bouwvereeniging verkeert, doch ik kan het nut voor de gemeente van een faillissement niet inzien. VOORZ. Als de gevraagde gelden wor den toegestaan is de geméente voor het oogenblik wel geholpen, doch oinnen 5 jaar is alles weer opgfeteerd, en hebben we denzelfden toestand weer terug'. Als 14 J. 'J ly /Cii --.Smg

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 14