25. FEB. 1927 9 o lijk aankijken. VOORZ. Ik heb misschien een zuur uiterlijk, doch het was niet mijn bedoe ling U onvriendelijk aan te kijken. Ver der staat het iedereen vrij een verzoek tot den Raad te richten, daar heb ik niets over te zeggen. Het petitierecht is een recht dat de grondwet onbeperkt aan de individuen toekent, en ik oen niet van plan te trachten dat recht eenigszins te beknotten. dhr. THEUNISSE. Voortdurend wordt hier kolossaal aangedrongen op bezuini ging. Maar deze mensehen wordt van hoo- ger hand een verplichting opgelegd, zoo dat ze niet kunnen weigeren aan di( voorschrift te voldoen. Maar is de Raad nu wel consequent? Op de begroeting komt voor een subsidie voor de Rijkspolitie. Waarom'? Is dit geld wel goed besteed.? Het is voor mij zeer twijfelachtig of dat geld goed besteed isk Ik blijf derhalve voor de gevraagde rhooging. Het voorstel van de meerderheid der Salaris-Commissie om op het verzoek af wijzend te beschikken in stemming ge bracht, wordt aangenomen met op een na algemfeene stemmen. De heer hTeu- nisse verzoekt aanteekening dat hij tegen de afwijzing van het verzoek was. i. Verzoek d.d. 10 Februari 1927 van het bestuur der school van het N. H. Weeshuis, om beschikbaarstelling van een bedrag van f 185.70 en f 86.30 voor aan koop van leermiddelen. Met algemeene stemmen wordt besloten de gevraagde bedragen toe te staan. j. Aanvragen van diverse schoolbestu ren om' voorschot op de gemeentelijke vergoeding 1927. k. Als voor om uitbetaling der gemeen telijke vergoeding over "1926. Aangezien de benoodigde gegevens om op deze verzoeken een beslissing te ne men, nog niet voorhanden zijn, worden deze stukken aangehouden tot de vol gende vergadering. 1. Gemëente verslag over 1926 en ver slag over de volkshuisvesting 1926. Deze Verslagen zullen bij de leden <ir- culeeren. m. Mededeeling van het provinciaal bij blad No. 36 Van 1926, betreffende be houd Van het natuurschoon. Dit stuk wordt voor kennisgeving aan- genomèn, terwijl de Raad de ingestelde 12 v> A „A. i<J H_/

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1927 | | pagina 12