239 in orde is. Als commissie blijven wij evenwel buiten de kwestie in hoeverre de bouwvereeni ging tl ot niet tan hare verplichtingen heelt voldaan'' en verdermij is al meermalen verweten dat ik als bestuurslid van de bouw- vereeniging in den raad over zaken betreffende de bouwvereeniging mee stemde*. Ik vrees dus dat mijnheer Bazelier de notulen weer heelemaal niet gelezen heeft. Wanneer ik in de bouwvereeniging een oordeel vel, dan wil dat nog niet zeggen dat ik in den raad als raadslid hetzelfde standpunt inneem. Ik acht het voorstel van B. en W. het best. dhr. BAZELIER. Van Bergen zegt daar.... VOORZ. De discussies worden persoonlijk, dhr BAZELIER. Dat moet je daar tegen Klaas Hannes zeggen. U had hem tot de orde moeten roepen, want hij is persoonlijk. Maar u is altijd partijdig I Het |voorstel van B. en W. wordt hierna in stemming gebracht en aangenomen met 7 tegen 3 stemmen. Vóórde heeren Leijs, van Loon, Herbers, de Wit, van den Bergh (Kruisland), v. Bergen en Swagemakers. Tegen: de heer Bazelier, mej. van Meer en de heer van Herel. dhr. Theunisse heeft de zaal verlaten. 3, Voorstel van B. en W, tot het aan gaan eener tijdelijke gjeldleening ter voorziening' in de benoet'te aan kasgeld gedurende 1928. VOORZ. Evenals vorig jaar zullen we nok voor 1928 ter voorziening in de be hoefte aan kasgeld een leening moeten aan gaan. B. en W. stellen voor met de Na tionale BankvereenigTung te Steenbergen een tijdelijke g!eldle|ening groot f 50.000 aan te gaan in rekening courant, op te nemen naar behoefte. Rente 3/4 pet. boven liet provisie-disconto der Ncderl. Bank' minimum 51/4 pet. zulks onder goedkeu ring vian Ged. Staten. dhr. BAZELIER. Hoeveel kasgeld zul len we noodig hebben? VOORZ. Dit is zeer varieerend. We vra gen een maximum van f 50.000. dhr. BAZELIER. Maar zooveel neef! U toch niet noodigl? VOORZ. We nemen natuurlijk niet meer pp dan noodig is. Mei alglemeene stemmen wordt hierna overeenkomstig het voorstel van R. en W. besloten. 10

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 128