236 stand harer financiën en de wijze waarop de administratie werd gevoerd. Ik had wel liever gezien dat ze het benoodigde geld bij een ander had gehaald, maar ik ben thans voldoende met deze zaak op de hoogte om mijn stem aan het verzoek te geven. dhr. v. HEREL. Het is mij de vorige ver gadering gebleken dat eenige leden geen jnist inzicht hadden in den financieelen opzet van dit plan. De bedoeling is, het geheele woning complex, dus vier oude en vier nieuwe wonin gen, onder hypotheek te verbinden. De Bouw- vereeniging heeft dus alleen maar rente en aflossing te betalen van de bouwkosten der nieuwe woningen. Al het overige is winst. De huHr der 4 oude woningen, bedragende f 250 per jaar, is winst. De 6 pet. die gerekend is van den grond of f 84 is winst. Op dit complex is dus ieder jaar ruim f 300 winst te maken. VOORZ. Op papier, dhr. v. HEREL. Waarom niet anders? dhr. BAZELIER. Iedere exploitatierekening staat op papier en in de toekomst kijken kan niemand. VOORZ. Het blijft een gewaagde speculatie. De raad moet echter weten wat hij doet. dhr. v. HEREL. Ik vertel hier de zuivere waarheid en kom u geen leugens opdisschen. Er bestaat hoegenaamd geen vrees dat deze zaak de gemeente geld zal kosten. Voorts wil ik er nog op wijzen dat de gemeente er ook om andere redenen groot belaag bij heeft dat die woningen worden gebouwd. Want ais het ver zoek wordt afgewezen, zal onbewoonbaar verklaring dezer woningen moeten volgen, en dit is voor de Bouwvereeniging verlies en voor de gemeente nadeel. VOORZ. Dat is een dreigement 1 dhr. v. HEREL. Dat is heelemaal geen dreigement, ik kom hier niet met dreigementen. Wanneer tot bouw der woningen wordt over gegaan, wordt de werkgelegenheid in de bouwvakken weer verruimd. Allerwege hoort men klagen over de werkeloosheid, ook in de bouwvakken, van de daling der inkomens en de afname der verdiensten. Maar de gemeente moet alles doen om dat zooveel mogelijk tegen te gaan. Met deze plannen die aan de gemeente geen geld kosten, kan weer een gedeelte der werkeloosheid worden bestreden. Buiten de suikerfabriek, die ook nog maar slechts seizoen arbeid geeft, hebben wij hier geen groot industrie; dus de gemeente moet er voor zijn de kleine nijverheid en den handel te steunen. Hiermede is voor de gemeente een groot belang 7

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 125