a 30 NOV. 1® erg. De lasten die op deze menschen drukken zijn toch al zwaar genoeg. o o o VOORZ. Het geheele betoog van den heer Theuuisse is mij schromelijk tegengevallen. Ik had gehoopt dat de heer Theuuisse met een voorstel zou komen om een andere wijze van belastingheffing toe te passen, waardoor meer geld in de gemeentekas zou komen. Zeker, ik neem aan dat vele arbeiders weinig verdienen, maar als ze weinig verdienen betalen ze ook geen belasting omdat huu inkomen na kinder aftrek dan niet meer boven het bestaansmini mum komt. Als de arbeiders aangenomen werk verrichten verdienen ze meer, en het is billijk dat ze dan ook belasting betalen. De ideale belastingregeling, waarop niets zou vallen aan te merken is natuurlijk uitgesloten. Iedere regeling is menschenwerk en dat is altijd onvolmaakt. Wat het voorstel van den heer Theunisse betreft, ik meen te mogen aannemen dat de heeren van den Bergh en Bazelier het steunen, doch ik geloof dat 't weinig succes zal hebben. Ik denk dat het beter is dat we den Inspecteur der directe belastingen in kennis stellen met hetgeen hier is besproken. dhr. v. LOON. Ik wil ook eens 'n woordje zeggen. Ik heb bezwaar tegen de hier gedane beweringen dat de menschen voor een grooter inkomen moeten betalen, dan ze verdienen. Ook ik heb dikwijls ervaien dat de menschen klaagden over hun aanslag, omdat ze meenden dat ze teveel moesten betalen. Bij onderzoek bleek me echter steeds dat de menschen abuis hadden, dat ze niet te hoog waren aangeslagen. Dit komt doordat de menschen zelf niet weten hoeveel ze verdienen't is nu eenmaal aan de menschelijke natuur eigen om zijn verdiensten geringer te wanen dan ze in werkelijkheid zijn. Ik denk dat dit ook het geval is met de door mijnheer Theunisse aangehaalde personen. De heer Theunisse heeft eenige klachten ge kregen, die echter voor een gedeelte niet door hem controleerbaar zijn. Meestal is de aanslag toch wel rechtvaardig. dhr. BAZELIER. Ik ben het eens met den voorzitter dat geen enkele belastingregeling in alle opzichten volmaakt is, maar daarom moeten we juist trachten verbetering te krijgen, en de volmaaktheid zoo kort mogelijk nabij te komen. Ik blijf op mijn standpunt dat een inkomen van f 600 niet mag worden aangeslagen en ik doe daarom het voorstel de menschen met een inkomen tot en met f 800 vrij van belasting te laten. 4

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 122