230 Woensdae 30 November 1927 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Tegenwoordig de heeren J. C. Bazelier, mej. P.a ran Meer, de heeren Chr. Herben, A. L. M. J. de Wit, J. Thenniise, P. Tan den Bergh, N. ran Bergen, M. van Herel, G. Leijs, L. M. A. van Loon en P. J. G. Swagemakers. Afwezig de heeren A. G. J. Moon en M. Veraart. Voorzitterde Bnrgemeeiter, SecretarisJ. L. M. Jurgers. De VOORZ. opent de vergadering en stelt voor de notulen der vergadering van 28 Oct. 1927 goed te keuren en vast te stellen be houdens de volgende wijziging. Door de be handeling in den raad ia het eindcijfer der begrooting eenigszins gewijzigd, zoodat dit moet worden opgenomen als volgt Gewonen dienst f 258978.77* Kapitaaldienst f 63879.00s Aldus wordt met algem. stemmen besloten. VOORZ, Ingekomen is een schrijven van den heer Moors, waarin deze mededeelt wegens uitstedigheid verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. Goedgekeurde Raadsbesluiten. a. Besluit van Ged. Staten van 26 October 1927, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 23 September 1927, tot verkoop van een strook grond aan den West-Ha vendijk, aan de Coöp. Handelsvereeniging van den N.C.B. VOORZ. Zooals de heeren misschien reeds weten, heeft de Coop. Handelsvereeniging reeds medegedeeld, dat zij den grond niet kan accep teeren, omdat de voorwaarden die het Heem raadschap van den Roosendaalschen en Steen- bergschen Vliet stelt, de uitvoering harer plannen onmogelijk maakt. Dit stuk wordt voor kennisgeving aanga- nomen. b. Verzoek van het bestuur van de afdee- ling de Heen van het Wit-Gele Kruis om subsidie over 1927 en 1928. Op voorstel van den voorzitter wordt be* sloten dit stuk om advies in handen der finaa- ceele commissie te stellen,

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 119