0 9Q I 2 8 OKT. 1927 ge meen tie lijk clectriciteitïbedrijf is over gegeven aan de P.N.E.M. We zullen dus Uw bezwaren aan die Maatschappij door geven. dhr. THEUNISSE. Dat is ook 111'n be doeling. dhr. BAZELIER,. Merkt op dat niet zel den gloede woning|en aan de .bewoning wor den onttrokken en gebruikl als pakhuis. Spr. vraagt of hiertegen niet kan worden opgetreden. VOORZ. Neen, dez|e voorschriften zijn vervallen. dhr. MOORS, komt terug1 op de bij do begroeting' gemaakte aanmjerking dal geen liggelden worden betaald voor materialen die worden gelost aan den haveiidijk'. Als de leden wteten dat deze materialen (be stemd zijn voor wiegen in de gemeente, dan hadden zij zich misschien op een aDder standpunt gjeplaatst. Als daarvcor een liggeld gfahevfeji wordt, zal dit later toch bij de subsidie in compensatie moe ten worden gtebradht. Hierop wil ik de leden toch even voorbereiden. diir. IIERBERS. Ik merkte dat de ver ordening niet Werd uitgevoerd zooals dat behoort. Ik sprak dus in het algemteten en had niet speciaal op het oog het door mijnheer Moors Ibedjoplde geval. Ik zou willen dat de Raadslieden wis ten aan wie vrijstelling is verleend. dhr. BAZELIER. Wat 'betreft die sub sidie. We hjebben een keiweg om van Steenberglen op de ITeen te kooien. Daarnaast i-> er nog een kunstweg doch die is door de Landbouwers ten eigen ge rieve aangelegd. Deze weg was voor het algemCen niet noodig. dhr. THEUNISSE. 't Wordt hier erg ge zellig, doch ik g|a verdwijtoen VOORZ. .schorst hierna de openbare ver gadering waarna de Raad overgaat in 'be sloten zitting. Na heropening wordt de vergadering ge lijktijdig door den Voorzitter .gesloten. Aldus vastgesteld ie de oppnbare ver gadering van den Da Voorzitter,

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 118