6 2 8 OKT. 192? o 9 wil hier weer dure wtoninglen gaan bou- wen. Ik zal er niet Veel meer o.ver zeg J 0<aaajv€siM~\ gien, maar ik geloof dat voor dit 'bedrag1 wfeinig animo voor deze woningen zal 'be staan, wat tot gevolg heeft dat de ge meente w(eer voor de istroppen kan op draaien. Ik liab al iziaovefel over die wo ningbouw gezegd, en al zooveel vernede- ringien en teleurstellingen hierdoor onder vonden, dal ik er thans maai- over wil zwijgen. De gemeente mag er evenwel niet de dupe van worden, hiervoor moet ik de Raad toch waarschuwen. dhr. van HEREL. Die woningen zijn niet te duur. Ze kosten geen f 4000, doch ruim f 3000. Als men woningen wil bou wen imloet 'men nilet beginnen met armelui's woningen doch zooals de Inspecteur voor de volkshuisvesting' zegt voor de beter gesitueerden. Dit heeft tot gevolg aal successievelijk Voor den middenstand en later voor de arbeiders vanzelf goede wioningten beschikbaar konten, zioodat ton slotte ieder een behoorlijke woning naar draagkracht heeft. dhr. MOORS. Ik' kan met het voor stel der financiële Ie Commissie aceoord gaan, mits Wet finantieel risico voor dfe getalteen tjb boveln allen twijfel staat. In dit geval tnloet evfenwiel beslist een over waarde van 1/3 aanwezig zijn, daar ik mij anders genoodzaakt zie mijn standpunt Ie wijzigten. VOORZ. Ieder lid hejeft voor zich zelf iiiii te imlaken in hoeverre hij zijn stem voor het voorstel kan uitbrengen. Ieder lid mioet voor zichzelf kunnen zeggen „zooveel is mij die woning waard." dhr. BAZELIER. U zegt dat de raadsle den zelf moeten uitmakten hoe ze over de zaak denken, dat is juist, maar U moot niet zeglgen „voor dat bedrag wil ik' die Woning hebben" want dat gaat niet op. Dief vraag kunt U ook niet aan een particulier stellen want de m)enschen willen liever zelf geen woning mloer hebben, al hebben ze ook tegten dien prijs geen bezwaar. De overwaarde moet op oen eerlijke basis be rusten, en als er dan 1/3 overwaarde is, kan ik met het voorstel accoord gaan. VOOItZ. Brengt hierna in Remming hiet voorstel der FinanCieele Commissie, aan gevuld met het voorstel van B. en W. oani als voorwaarde op te nemlen het be paalde bij Art. 12 Stub C van het Wonin.g- besluit. dhr. BAZELIER. Stemt „voor" mits ge zorgd wordt voor een overwaarde van minstens 1/3 VOORZ. U heeft met „voor" of „tegen" pver het voorstel te stemmen zonder eeni- 34

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 115