2 8 OKT. 192? mioet iets gebeuren, maar de gemeente mag er geen risico bij hebben. Als we aè huizen te Kruisland bekijken, dan Zien we dat het daarmeje treurig gesteld is. Wanneer dezie woningen door een parti culier waren gebouwd, zouden ze nooit zoo slecht zijn afgewerkt. VOORZ. Als het voorstel der financieel e Commissie wordt aangenomen, dan moeten we in ieder gfeval opnemen, de bepaling van art. 12 van liet Woningtbesluit „dat bij de uitvoering van plannen waarvoor hjet vloorschot woixli verleend, bestuursleden der verejeniging, niet middellijk of onmid dellijk mogen zijn betrokken of voordeel genieten als aannjefmter, oudcr-aaunemer, uitvoerder, ar.beider of architect." dhr. BAZELIER1. De R.K. Rouswcreoni- ging kan gerust nuar de markt glaati, en daar gfeld vragen. Ik .ben niet legen het bouwen, maar wel tegjen cenig financieel risico voor de gemeente. dhr. v. d. BERG1I. Ik wil hier neg wel opmerken, dat bij het bouwen door par ticulieren dergelijke toestanden als te Kruisland zich niet zouden voordoen. dhr. van HEREL. Daar moest de politie ook meer op toezzien. dhr. LEIJS. Hoe wordt nu de toestand indien besloten wordt liet gevraagde voor Atehot niet toe te staan. Ik verneem dat alsdan voor de gemeente de zaak1 minder rooskleurig wordt, omdat we geen .beschik king hebben over de andere woningen, du* geen beschikking1 over de overwaarde. VOORZ. Denkt U dat bij verkoop als alles misliep, die woningen f 16000 zou den opbrengen dhr. van HEREL. Die nieuwe woningen ongetwijfeld. dhr. THEUNISSE. Ik ,ben in beginsel niet tegen bouwen, en ook niet tegen het verlecnien van dit krediet. Ik zie niet in welk nut het hejeft de Kruislandsche wo ningtoestanden hier wfe|er met de haren bij te slepen. Toen de economische toe stand beter was, werden deze huizen goed bCwoond. Nu gebeurt h'et dikwijls dat ruiten wiorden ingegooid, enz. en dat alles gfeeft deze woningen een eenigszins ver waarloosd uiterlijk. Ik 'ben voor verteke ning van het crediet daar de gemeenle nooit nadeel hierbij kan hebben, en met het bouwen dezer woningen in velerlei opzicht een gemeentebelang is gediend. VOORZ. In dat geval moeten we even- Wel het bepaaldle bij art. 12 van liet Wo- ninglbesluit opnemen. dhr. THEUNISSE. Daarmee kan ik me vereenigfen. dhr. HERBERS. De Bouwvereeniging 33

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 114