2 1 - 2 8 OKT. 1927 o O is doior meerdere rapporten aangetoond. r, zelfs zoo sterk dat de arctiitect nüonstera 70 Ly J7 heeft mloetjen nemen, die bij onderzoek van 1<=">vlwl,JLa£Avs nul en gteener waarde bleken te zijn. Bovendien bleken de huizen veel te duur; de ar bei der sm|e n sclie n kunnen de huurprijzen niet betalen, zonder er zelf armoede voor te lijden. De Bouwvereeai- gimg heeft hierbij een verkeerde weg be wandeld. Wanneer men de behoefte aan w)oningen wil kennen, moet meu te rade ghan Ibij de organisaties, en deze zijn hier in niet giekend. Ve;rd6er is het een ver keerde toestand dat de Bouwvereeniging! een Secaiefcaris heeft die zelf architect en uitvoerder is. Ja, er zijn zelfs leden die beweren, dat die architect leveran cier, en van alles K Ik kan niet begrijpen, hoe de gemeente er toe heeft kunnen besluiten dergelijke bedragen te Votfejcren. Als er gebouwd moet worden, dan moet dit door de gep rneente geschieden, nadut de versciiilleude organisaties zijn gehoord. We moeten riet zelf de gelden uit handen gaan geven. dhr. BAZELIER. Ik beu hel absoluut niet mtet den Ue)er Swagemakers eens. Neen,'Mijnheer Swagemakers, 'J kent als landbouwer niet over doze dingen oor- deelen, U liioeft absoluut nog niets bewe zen. Uw rapport heeft niets uitgemaakt, VOORZ. U gaat weer buiten de orde. U kunt overhel verzoek der Bouwvereeni ging spreken, maar het rapport hebt U te laten rusten, dat is afgehandeld. dhr. BAZELIER. Wel nu nog mooier U heeft daarjuist mijnheer Swage makers de gelegenheid gegfeven op alle mogelijke manieren cle Bouwvereeniging af te bre ken; U hebt die man gewoon atgemeene beschouwingen laten houden en nu zou U aan een raadslid willen weigeren daar op te antwoorden? Dat mag U aan een raadslid niet weigeren! Ik' ben' zelf nooit een voorstander der Bouwvereenigingen geweest. Ik' was altijd voor liet particu lier initiatief, en de Voorzitter was daar dikwijls legCn. Dal het systeem der Bouw vereenigiiiigcn niet goed is, is onjuist. Wan neer we eens naar de groole plaatsen kij ken, dan zien we dat juist d,e mooiste wijken van den Haag, Amsterdam en Rot ierdam in handen van Uouw Vereenigingeil zijn. De boeren houwen geen huizen, die Steken hun geld in land, want daar is inteer aan verdiend. De particulieren doen dai wel, als de middenstanders een spaar centje hebben, dan richteu ze een Bouw vereeniging opj en gaau hun geld in w-> 30 ;I fioLvv. 'v: 5. v. .l-, £/-. L. i l. .V 'J j vv i t' - i i;J -.■j jj. j; j,-' .jO J;b\ i.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 111