21 2 8 OKT. 1927 vonden worden dat we in principe toeslui ten het verzoek toe te staan. We toehoe ven ons dan nog niet absoluut te binden, en kunnen zoo noodig! nog terug. Persoonlijk toen ik voor inwilliging van het verzoek', want de ingang dier plaats z-cu er ten zeerste door verfraaid worden Wanneer we ejens uitzien naar andere igfeirieentlen, dan merken we dat iedere plaats at iiet mogelijke doet, om' den in gang zoo miooi mogelijk te maken. Eu hier is de ingang der stad al allesbehalve fraai VOORZ. B. en W. willen Limans gaarne een 'beslissing over deze zaak, zij merken alléén iop dat het optreden der liouwver- eeniging niet 'correct is. dhr. BAZELIER. Ik ;ben het in zooverre eens met den Voorzitter dat liet mogelijk is dat de Bouwvereeniging een kleine ver gissing gemaakt heeft. Dit moeiten we echter niet al te kwaad gaan uitleggen, want ik -ben liet eens met dhr. van Herd dat in werkelijkheid nog niets 'bezwaard is. We kunnen dus zoggeu dat het optre den der BiO|Uwvereniging beleefdheidshal ve niet doch reglementair wel in orde is Idhr. SWAGEMAKERS. Ik heb wat het bouwen betreft nooit erg sympalhiek te genover de Rouwvereeüigingen gestaan. Ik kan nog niet goed begrij'pjen hoe uien er toekomt een B.ouwvereeniging [e plaatsen naast den Gemeden te-Raad, die in ieder geval op het punt der financiën volkomen sauverein is. Het ligt toch niet op onzen weg de verantwoording over eenige hon derden, zelfs -duizenden guldens af le schui ven op een particuliere onderneming!. Ik had gehoopt dat nu een einde zou tomen aan dat bauwen, doch de verkiezingen zijn nog niiet achter den rug of het staat alweer op de agenda. Als er gebouwd moet worden, d,ati moet dat gebeuren daor de gemeente. Als we een bouwbedrijf krijigen, en de gje-meente heeft de huizen overgenomen aan boekwaarde terwijl later blijkt dat nieuwbouw noodig is, dan kunnen we ons daar niet tegen verzetten. Thans is niet de goede weg bewandeld. Ik heb een advertentie in de Steenherg- sche Courant glezien, waarin werd ge vraagd, wie deze huizen wilde huren. Dit systeem is verkeerd, men moet niet ga au bouwen voor men weet dat de woningen inderdaad noodzakelijk zijn, dus niet voor dat de aanvraag binnenkomt, lk ben nog altijd van meening dat de R. K. Bouwver- eenig'ing in gefeii enkel opzicht aan haar doel heeft bjaantwoord, iets waarvan ik niet alleen liet Bestuur de schuld wil géven. De huizten zijn slecht gebauwd, dat 29 O

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 110