2 5, FEB. 1927 1 1 mijnheer van Loon, kan ik accoord gaan, maar met Brooijmans niet; dat is Jan Klaasen praat. dhr. SWAGEMAKERS. Om hat bezwaar van den heer Herbers te ondervangen, zou ik witten opnemen de bepaling dat kee pers verplicht zijn een minimum-aantal Meters te nemten. De VOORZ. Ik acht dit punt thans voldoende besproken, zal het voor stel van den heer Brooijmans in stemming brengen. Dit voorstel wordt verworpen met 6—7 stemmen. Vóór stemden de heeren Jacobs, Jrooij mans, Theunisse, van Herel, v. Bergen, Swagemiakers. Tégen de heeren: van Loon, de Wit, v. Poortvliet, Herbers, Bazelier, Mejvan Meer. en de heer Moors. Het voorstel van den Voorzitter om de stukken te renvoyeeren raar B. en \V., die een plan van verdeeling %an den grond zullen opmaken, en met de reflec tanten in onderhandeling treden wordt zon der hoofdelijke stemming 'aangenomen. g. Nota d.d. 2 Februari 1927 van Ge deputeerde Staten van Noord-Brabant be treffende aanmerkingen op de Gemeente rekening 1925. fa. Nota van aanmerkingen van Ge deputeerde Staten, betreffende «Je gemeón- le-begrooting 1927. Met algemCene stemmen wordt besloten deze aanmerkingen te beantwoorden vol- gens het door B. en W. overgelegde con cept. f. Verzoek d.d. Januari 1927 van de és gemeenteveldwachters Jansen, van de Kas- teele en Van "Doorn, om1 verhooging van j y.hun kleedingfgeld Voor 1927 met f30, in verband met verplichte aanschaffing van nieuwe uniformkleeding. De Salaris-Commissie deelt in haar ad vies d.d. 12 Februari 1927 mede daf een der leden voor "inwilliging, doch de 3 andere leden voor afwijzing van het verzoek waren. Eerstgenoemd lid was van mteening dat deze kosten aan de veld wachters van hooger hand worden opge legd, en het dus niet billijk is dat daze kosten door die veldwachters uit eigen zak worden betaald, terwijl de 3 andere leden mfeenden de begrooting 1927 niét zwaarder te mogen belasten. dhr. THEUNISSE. Het eene lid, «at tegenstemde was ik. 10 -W JL

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 10