- -- -■ 7 2 8 OKT. 1927 r.-.i -- •- i-n;. i- - ting ap wegen, maar pok daar wil de Raad niets van h opren. Deze hocge !be- lasting vindt vooral haar oorzaak in de minder gunstige omstandigheden waarin de landbouw thans verkeert. dhr. HERBERS. 't Is toch op den duur niet meer oim1 te ibetalen. En alles drukt op den minderen man en den middenstan der. dhr. van IIEREL. vraagt den post werk verschaffing met f 1000 te verlagen. dhr. van BERGEN, meent dat zulks mo gelijk is omdat het aantal georganiseerde arbeiders die zich teg)en werkeloosheid verzekeren, en daardoor de gemeenschap cnHasten gelukkig steeds toeneemt. Id'hr. HERBERS. Laten we vcpr de, werkverschaffing maar een memorie po sl uittrekken. Dat zal wel noodig zijn. Hoofdstuk XII wordt dan met algje- tneene stemmen aangenomen. Hoofdstuk XIII. (Diensten als afzonderlijk 'bedrijf inge richt) en begreoting Vleeschkeunngsbe- drijf. dhr. LEIJS. Waar komt de winst \an liet Vleesohkeuringsbedrijf terecht. VOORZ. Deze wordt uitgekeerd aan de verschillende kringjgemeenten. dhr. LEIJS. Ik vraag me af, of het (ma ken van winst hier wel j.urst is. Het VleesCh keuringSbedrijf is geen particulier bedrijf dat Op winshiuakinig is aangesvezen. Is het daarom niet beter dat we de keurtoonen g'aan verlagen? VOORZ. Als we de keur loon en gaan verlagen, dan zpu de konsument daarvan toch niet profiteeren. Maar wel de sla gers. Als voor een slager den prijs met f 1 per rund wordt verlaagd, dan iblijft de vlecsCIiprijs toch nog dezelfde. dhr. LEIJS. 't Is ook niet mijn bedoe ling om direct de keurtoonen omlaag te doen. Maar als de winst voortdurend aan groei t is toch tezijuerlijd een verlaging wel gewcnsclit. We mogen dc slagers ook niet onredelijk belasten. dhr. BASÈLIER. Als de konsument er direct van profiteert, dan moeien ue keurtoonen omlaag. Maar als de verkoo- jjers alles alleen in zijn zak sleekt dan bestaat daartoe geen reden, immers de prijzen zijn reeds vastgesteld met inacht- ncniing der keurloonen. VOORZ. Ik geloof dat we de thans gel dende keurloonen ibest kunnen handha ven. De behaalde winst is bovendien niet groot. dhr. HERBERS. De vorige vergadering heb ik een vraag! gesteld over het Hoofd van dienst, doch met het antwoord Iben ik 25 a;;u:r;.>: m v Y 1 i; -J - J--\s ii t. f'.!i I. b I.:,. .j j "'J c. Ow ■il". i - .-l, -. i V- -■ - I b in.n.:- - - I'. I'.- i'. - J - 1 'iIl.. - i A. iti- u - C i -■ - c: 1 c - i- - - .i ;:'.ilis I 'J. !j 5 '1.3 i !J - f(»i i i'i .- 2 S: 1 :.i i. i - r. -.Li -I - L J 1'J jw. i L O i f-f

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 106