2 8 OKT. 1927 Dit hoofdstuk wordt met algömleene stemmen aanigdnomen. Hoofdstuk VIII. Onderwijs, Kun sten en Wietensjdhjappen. dhr. van HEREL. Zijn de kosten van het handelsonderwijs niet te hoog! ge raamd? Vorig jaar werd op deze post sledhts f 600 uitgegeven en nu is weer f 700 igieraamd. VOORZ. Gegeven wordt een subsidie san f 100 per leerling en per jaar. Misschien dat over 1928 mteer zal moeten worden betaald, Omdat het aantal leerlingen ge- jstegten is Hoofdstuk VIII wordt hierna met alge- mieene stemmen aanigtenonien. Hoofdstuk IX. Ondersteuning aan 'behoeftigen en werkeloozen. dhr. RAZELIER. Voor kosten overbren ging eii verpleging krankzinnigen, is ge raamd een bedrag van f 12000. Ik wil alleen maar vragen„Worden er geen krankzinnigen op kosten der gemeente opglenoinen die die niet geheel armlastig zijn? Een kind is verplicht zijn ouders zoo goed mogelijk te onderhouden, en ook omgekeerd. Wil het Dagelijksch Bestuur nu niet eens nagaan, of op dezen poistlniet 'bezuinigd kan worden VOORZ. zegt zulks toe. dhr. V. HEREL. stelt voor de subsidie aan het bureau voor landverhuizers: te schrappen. VOORZ. Daartegen hebben B. en W. geen bezwaar. Hoofdstuk IX wordt dan met atgemeene stemtóen aangenomen. HoofdiStuk X. Landbouw en Hoofdstuk XI (Handel en Nijverheid wbrden met algemeene stemmen aange nomen. Hoofdstuk XII. Belastinglen dhr. HERBERS. In Iioofdstuk XII krijgen we juist die verhooging van belasting. De opcenten zijn gestegen van 60 op 100, de plaatselijke inkomstenbelasting van 3 op 4 pet., bedragen van f 11.— worden nu f 20 enz. Dus dè menschen kunnen er miaar op rekenen dat het hier een dure gemeente wordt. Al mijn besprekingen lialen toch niets uit, laat ik er dus maar verder over zwijig(en, doch ik vind hel een financieele ramp voior de gemeente, dal er zooveel betaald moet worden. VOORZ. Als de Raad vorig jaar het voorstel van Ged. Staten had willen aan nemen, zouden we dit jaar heel wat min der mloeijen laten 'betalen. ik 'heb meer malen voorgesteld een billijke belas» 24

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 105