7/ i 3_ DEC. 1926 Q 9 b benoemt, met dezen toestand in kennis te stellen. YOORZ. Uw gesprokene wordt genotuleerd en met de begrooting wordt ook een exemplaar der notulen aan Ged. Staten opgezonden, zoodat deze vanzolf bij den Commissaris der Koningin onder het oog komen. dhr. HERBERS. Het is mjj bekend dat de f burgemeester van Bergen op Zoom eens gezegd 4" heeft„Ik ben ook niet van plan geregeld naar die Gezondheidscommissie teloopen". De bur gemeester van Bergen op Zoom zal tooh ook wel weten dat de secretaris der Commissie een telefoon heeft ten koste der gemeenschap. Ik heb al meer over deze verkapte tractementen gesproken, het bedrag voor die telefoon moest maar worden gesohrapt. YOORZ. De begrooting der Gezondheids commissie is reeds behandeld. We zullen even wel uw bezwaren aan de commissie meedeelen. Het algemeene stemmen wordt besloten den post voorkomende onder volgno. 83, subsidie aan het Wit Gele Kruis, met f 50 te verhoogen en te brengen op f 800. dhr. THEUNISSE, Hoe stelt u zich de ver deeling van die f 800 voor YOORZ. f 500 voor Steenbergen en f 300 voor Kruisland. Hoofdstuk IY wordt dan met algemeene stemmen aangenomen. H o o f d s t, Y, volkshuisvesting, dhr. HERBERS. Ik geloof dat de financieele oommissie zich reeds voldoende over dit hoofd stuk heeft uitgelaten, zoodat ik voorloopig hierover niet behoef te spreken. YOORZ. Ik heb den heer v. Poortvliet reeds geantwoord. dhr. HERBERS. Dat bedoel ik niet. Het gaat over het geraamde en het werkelijk: tekort. Spr. vestigt de aandaoht op het feit dat het hoofdstuk in 1924 een tekort van f 12684,20 opleverde. YOORZ. Dit komt omdat de Bouwvereeni- ging niet in staat is aan haar verpliohtingen te voldoen. Hoofdstuk 5 wordt dan met algemeene stemmen aangenomen. H o o f d s t. YI, openbare werken, dhr. HERBERS. Bij de behandeling van het hoofdstuk Openbare werken, wil ik even spre ken over de aanbestedingen. Laten we zorgen de eendraoht zooveel mogelijk onder elkaar te houden, want daarmee is het gemeentebelang het best gediend. Verder wil ik B. en W. nog maals in overweging geven zooveel mogeljjk de uit te voeren werken aan te besteden. Hier door wordt voorkomen dat de een boven den ander bevoordeeld wordt.Ik heb aan u reeds een persoon medegedeeld die zei„Ik heb met die slampampers van raadsleden niets te maken, de burgemeester moet het toeh doen." Ik vraag nu niet om dezen man niets te geven, dooh sou 16

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 99