As 3- DEC 1926 O b b zal zenden naar aanleiding van hel besprokene op dia oonferentie. Wa hopen dan binnen af- zienbaren tijd aan den Raad madedeelingen te knnnen doen, t- dhr. YAN POORTVLIET dankt den Voor zitter voor deie uiteenzetting. Da YOORZ. sluit hiermede de algemeene beschouwingen, waarna wordt overgegaan tot de artikelsgewijse behandeling der begrooting Hoofdstuk I, vroege diensten. Wordt met algemeene stemmen aangenomen. H o o f d s t. II, algemeen beheer. dhr. HERBERS. Onder volgno. 5, secretarie leges en rechten van den Burgerlijken Stand, is als inkomsten geraamd een bedrag van f 900. Zijn in dit bedrag alle legesgelden begrepen, of wordt er nog iets betaald dat niet op dezen post wordt verantwoord YOORZ. Alle leges worden hier verantwoord uitgezonderd de archief-leges, die vallen onder volgnummer 6, en waarvoor een bedrag van f 30 is geraamd. dhr. HERBERS. De post schrijfloonen is verhoogd met f 100 en gebracht op f 450. Is daar iets bijgekomen YOORZ Naar aanleiding van een besluit ge nomen in een besloten vergadering moest deze post worden verhoogd. dhr, HERBERS. Op den post aankoop van boekwerken komt, blijkens de Memorie van Toelichting ook voor een abonnement op het geschiedkundig tijdschrift „Taxandria". Wie leest dat tijdschrift YOORZ. Die boekwerken staan ter beschik king van den geheelen Raad. Ik acht het wel wensohelijk dat een gemeente tooh iets weet van haar gesohiedkundig verleden en dat harer omgeving. Hoofdstuk II wordt hierna met algemeene stemmen aangenomen. H o o f d s t. III, openbare veiligheid. dhr. HERBERS. Ik heb nagegaan wat de gemeente heeft te betalen voor de straatver lichting en dat bedrag is inderdaad nogal hoog. Ik vertrouw evenwel dat B. en W. zooveel mogelijk de zuinigheid zullen betrachten. Aan den Yeerweg heersoht evenwel een onhoud- baren toestand en het is beslist noodzakelijk dat daar een lantaarn wordt geplaatst. Nu zult u misschien wel zeggen Het kost alweer geld, maar tooh zou ik u in overweging willen geven om eens een begrooting te laten maken. Het is inderdaad noodzakelijk. VOORZ. Bij my bestaat geen bezwaar om aan uw verzoek te voldoon. Door het byplaatsen van een lantaarn zal de post niet worden over schreden. dhr. HERBERS. Onder volgnummer 72 is uitgetrokken een bedrag van f 200, voor sub- 14

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 97