3- DEC. J926 r o De Secretaris gaat met f 80,— per wesk naar hui», de Commies Verpalen met 60 ad f 70,—, de Gemeente-opzichter ook al met f 70 ad f 80,Ik wil dat die measchen een inkomen hebben waarvan ze even kunnen bestaan,doch ze moeten geen kapitalist worden. Wat verdienen die menschen tegenwoordig toch. Kan op die administratie toch niet wat bezuinigd worden, terwijl de meeste nog geen last van kinderen hebben. Ik wil geen voor stel doen, hoor, maar je moet me niet zitteta uitlachen of mekaar zitten aankijken, of je wilt zeggen *Den dieëi wilt er ook weer wat af hebben." Ik vraag me af, hebben wij met de hooge belastingdruk wel recht om zulke salarissen uit te betalen,terwyl de belastingdruk niet omlaag gaat. We moeten respect heb ben voor het groote kapitaal, we moeten zor gen dat dat hier blijft. VOORZ. Ik zal de verschillende sprekers even beknopt antwoorden. De beschouwingen der fiaantieele commissie, gewijd aan de be grooting zijn, alhoewel ze aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten,zeer kort. B. en W. mogen daaruit de conclusie trekken dat hun werk bij de Commissie waardeering heeft gevonden. Immers in den aanvang van het rapport zegt de commissie het onderzoek te hebben gedaan, geleid door het verlangen, de uitgaven, waar mogelijk te verminderen. Aan stonds daarna erkent zij, dat er blijkbaar naar gestreefd is, de uitgaven binnen de perken van het hoogst noodzakelijke te honden. Voor deze appreciatie van ons werk, be tuigen wij de commissie onzen dank. Al ziet de commissie zich genoodzaakt op enkele posten speciaal de aandacht te vestigen, dan lijkt het ons, dat kritiek hier verre is, doch dat de commissie hier enkele bemerkingen omtrent eenige posten heeft te maken, en van die bemerkingen nemen B. en W. gaarne nota. Ook B. en W. betreuren het dit jaar geen verlaging van belasting te kunnen voorstellen, hoe gaarne zjj zulks ook zoudeu hebben gedaan. De inkomsten der gemeente sfjn van dien aard, dat met het oog op de uit te voeren hoog noodige werken, eene belastingverlaging, het evenwieht der gemeente-finaneiën zou ver steren. Ik kom thans aan da vragen, gesteld door den heer Bazelier. Als n de begrooting had nagezien dan zeu u achterin een ljjst hebben aangetroffen van de schulden der gemeente. De lasten in haar geheel had u eveneens kannen vinden in de bsgrooting, indien u deze nauwkeurig onder zocht had, evsnzoo het bedrag van de totale 11 O vj

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 94