3- DEC. 1926 o port, indien ik mijne medewerking niet ver leen, moet worden beschouwd al* een volks- misleiding, en dat i* een andere zaak. Ik ben tan allen tijde bereid aan den wemeh ran den keer Herhera te voldoen. Al* ik evenwel andere gegeveH* krijg, ben ik tot alle* bereid. Ik wil geen volksoprnier zijn, en ik wil ook den keer Herbert zijn nachtruit niet ontnemen. Met andere gegeven* ben ik ten allen tijde bereid tat een hernieuw onderzoek. dhr. BASELIER. Mynheer de Voorzitter, kyk een* ik wa* oorspronkelijk van plan om gten algemeene beichouwingen te houden, maar nm de heer Herbert algemeene beschou- wingen heeft gehouden wil ik ook een* wat zaggen. Mgnk. de voorz. Ik ga het alfde jaar in als raadslid. Het it de oude raadsleden, uw ambtsvoorganger* en de wethouder» bekend, dat ik van den beginne af heb gesproken, om tan degelijke controle nit te oefenen over de gemeente-inaneien. We moeten alle* doen am Steenbergen aan lagere belastingdruk te bezorgen. We moeten alle* doen om de meniehen, die de laatste dagen stilletje* gingen leven, hier te honden. Die menschen moeten dan zeggen //We blijven hier, onze vroede vaderen hebben gezorgd voor een lage be lastingdruk en nu gaan we niet weg.# Ik krijg evenwel den indruk dat er niet veel gearbeid i* voor dit doel, en dat spijt me zeer. Iet rapport der financieele commissie heaft me eenigizin* voldaan. Daar heb ik in ge lezen dat de belasting nog niet omlaag ge bracht kan worden. We boeken wel reed» versahillende voordeelen, door verwi»*eling van kapitaal enz., doch nog geen belasting verlaging. Ik vraag u nu, al* voorzitter van den gemeenteraad, maar miitahien zult u het me niet zoo direct kunnen zeggen hoe groot is onze sabnld, hoe groot zijn onze latten in het gebael en hoe groot zyn onze inkomsten in het geheel Ik vraag n dit opdat ieder in ■4 regels kan zien, zoo staan we er bij, dat is voor een ongeleerd raadslid zoo gemakkelijk.# Ik kom met geen voorstel, maar als ik de resistisken heb gelezen van het indexcijfer, dan moet ik toch zeggen dat de gemeente- f ambtenaren te veel verdienen. lijk eens, toen n Commies was ging u naar huis met een salaris van f 1000,— Maar ik wil eens spreken over de tegen woordige salarissen. U, als burgemeester laat ik er buiten, hoor. 10

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 93