2 4 FEB. 1926 i g. Verzoek van diverse schoolbesturen om vergoeding ex art. 101 der L. O. wet over '25. Deze verzoeken worden thans voor kennis geving aangenomen en zullen tezijnertijd nader in behandeling worden genomen. h. Schrijven dd. 16 December 1925 van het R. K. Weeshuis omtrent de afrekening der vergoeding ingevolge art. 101 der L. O. wet over het tijdvak 1922-1924. Besloten wordt deze stukken in handen der fiaantieele Commissie te stellen. i. Verzoek d.d. December van den kring Steenbergen van den N. C, B. tot het oprichten van een noodslachthuis voor het keuringsdistrict Steen bergen. De Commissie voor denVleeschkeuringsdienst adviseert in haar rapport d.d. IS Januari 1926, conform het verzoek te besluiten. VOORZ. Naar aanleiding van deze stukken stellen wij U voor tot den bouw van een nood- slachthuis te besluiten, en de oprichting daar van op te dragen aan B. en W. in overleg met de betrokken vereenigingen. dhr. VAN BERGEN, üen 12 Juli 1924 is deze zaak in onze vergadering besproken, en heeft de fiaantieele Commissie daaromtrent een rapport uitgebracht dat in zijn geheel is aangenomen, uitgezonderd één alinea over het onderhoud van het gebouw. Hierop is toen ons voorstel gekelderd en dat betreur ik ten zeerste, want anders had het noodslachthuis er reeds lang gestaan. Ik ben ten volle van 't groote nut van een noodslachthuis overtuigd en zou het besluit tot den bouw daarvan gaarne zien genomen overeenkomstig ons rapport van 12 Juli 1924. Ik geef daarom B. en W. in overweging eens met de commissie te confe- reeren in den geest van ons rapport, dan geloof ik wel dat het gebouw gauw tot stand zal komen. dhr. SWAGEMAKERS. Ik ben van mee ning dat een bedrijf waarvan bepaalde per sonen profiteeren, zich zelf moet zien te be druipen. Het gaat niet aan hieraan de heele gemeente te laten bijdragen. dhr. BROOYMANS. Het Vleeschkeurings- bedrijf is toch een bedrijf^dat zichzelf bedruipt, en daar valt dit toch onder dhr. BAZELIER. Ik zou wel eens willen vernemen of er tusschen exploitanten en B. en W. geen conferentie meer gehouden is sedert 1924. Is dit wel het geval geweest, dan hebben 7

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 8