Ji 'J"*- 3- DEC. 1926 7 J* De commissie adviseert ten slotte de leenin gen van 1923 resp. f 36000 a 5 en 2G000 van 5% te con verteeren. "VOORZ. Verlangt iemand het woord tot het houden van algemeene beschonwingen dhr. HERBER8. Alvorens tot de behande ling der begrooting wordt overgegaan zon ik gaarne in eenige algemeene beschouwingen den toestand der gemeente bespreken. Op de eerste plaats wensch ik hier even te spreken over het organisatieleven. De organi saties komen gewoonlijk bij de gemeente om subsidie. Wanneer zoo'n aanvraag om subsidie in den Raad behandeld wordt, hoort men gewoonlijk van mij het waarschuwingssein ffWeest op Uw hoede". Eindelijk dient men toch eens te gaan inzien, wat gewoonlijk met die gelden geschiedt. De tijd heeft nu eenmaal geleerd, dat in de orga nisaties veel kapers op de kust zijn. Z. H. Leo XIII heeft in zijn „Iterum nova rum" gezegd ,/Vereenigt U," en nu is ieder geloovig Katholiek, hetzij raadslid of particu lier, verplicht aan dezen oproep gehoor te geven, en zooveel mogelijk in dien geest zijn mede werking te verleenen. Maar nu is het diep te betreuren dat vele organisaties geen levensvatbaarheid bezitten. De reden hiervan zal ik U even mededeelen In de organisaties heeft men noodig bestuurs leden. Die bestuursleden bestaan gewoonlijk uit drie categorieën. Menschen die met hart en ziel alles voor de organisaties over hebben. Enkele menschen die hoe zal ik ze noemen op alles maar //ja" en //amen" zeggen die vinden het wel goed. Maar dan zijn er ook nog menschen, die om hun dagelijksche levenswij e aller vertrouwen genieten, en het zijn juist die menschen die getoond hebben te zijn, wolven in schapen vacht! Het zijn die menschen die zich hebben verrijkt ten koste der gemeenschap, ten koste der organisatie, ten koste van allesHet zijn die menschen M. d. V., die niet vragen //Hebben wij een kwijnende industrie", hebben we een kwijnende landbouw, hebben we een verdrukte middenstand, benadeel ik niet de menschen die in net zweet huns aanschijns hun brood moeten verdienen Neen M. d. V., die menschen leven alleen voor een eigen belang, en hun handelwijze heeft groote onte- viedenheid gewekt. Zulke elementen noemt men het onkruid der organisaties I Wanneer een landbouwer zijn landbouw producten heeft uitgezaaid, zal hij er de groot- 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 88