*/77 3- DEC. 1926 lijk worden verhoogd acht ik het wel gewenscht dat bij betaling ook een kwitantie wordt afgegeven. VOORZ. Daarmede zullen we rekening houden. Met algemeene stemmen wordt alsdan be sloten onder koninklijke goedkeuring de leges verordening te wijzigen overeenkomstig het voorstel van B. en W. 3. Intrekking der verordening op de heffing van een bewaarloon voor petroleum. VOORZ. De petroleum-bergplaats die sedert eenigen tijd niet meer werd gebruikt is opge heven, zoodat deze verordening geen zin meer heeft. B. en W. stellen derhalve voor tot hare intrekking over te gaan. Met algemeene stemmen wordt besloten onder koninklijke goedkeuring over te gaan tot intrekking der verordening op de heffing van een bewaarloon voor petroleum. 4. Aangaan tijdelijke geldleening ter voorziening in de behoefte aan kasgeld. o o P Conform het voorstel van B. en W. wordt -r onder goedkeuring van Ged. Staten besloten tot het aangaan met de Nationale Bankver- eeniging te Steenbergen van eene tijdelijke geldleening ter voorziening in de behoefte aan kasgeld van f 50.000. 5. Machtiging aan B. en W. tot het houden van verhuringen en verkno pingen gedurende 1927. dhr. HEBBERS. Gebleken is dat vorig jaar de oude brandspuiten zijn verkocht. Als we nu alles aan B. en W. overlaten, dan staat een raadslid buiten alles en weten we niets. Als nu dergelijke zaken zooals die brandspuit buiten den Baad om worden beslist, dan vind ik deze algeheele machtiging nogal bezwaarlijk. VOORZ. De oude brandspuit werd niet meer gebruikt en stond in den weg. Meermalen is door advertenties getracht deze spuit aan den meestbiedende te verkoopen, doch toen is ons niet gelukt 'n behoorlijke prjjs te bekomen. De brandspuit is ten slotte bij inschrijving tegen een behoorlijke prijs verkocht. Wij meenden zulks te moeten doen. B. en W. zullen in dergelijke gevallen nadere machti ging aan den Baad vragen. dhr. BAZELIER merkt op dat de verkoo- 3

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 86