3- DEC. 1926 Met algemeene stemmen wordt hiertoe be sloten; C. Schrijven dd. 23 November 1926 van het Burgerlijk Armbestuur betreffende be deelingen, Het Burgerlijk Armbestuur deelt mede met de gemaakte aanmerkingen rekening te zullen houden en verzoekt, den heer Theu- nisse in de gelegenheid te stellen zijn meening omtrent de bedeeling te Kruisland kenbaar te maken. Voor zoover genoemd bestuur bekend, werden personen met een inkomen van f 2000 a f 3000 riet bedeeld, en het spijt 't bestuur dat bij de bewering, dat dergelijke personen wel werden bedeeld, niet werd medegedeeld welke personen werden bedoeld. Het bestuur betreurt ten zeerste de vraag van den heer Bazelier in het openbaar gesteld, waarin hij gebruikt het woord /malversaties". YOORZ. Ik stel voor dit stuk nader te be handelen bij volgnummer 216 van de be grooting. Aldus wordt besloten. d. Verzoek d.d. 19 October 1926, van P. Hoppenbrouwers te Kruisland om voor zijn woning een rioleering te willen aanbrengen, In het rapport van den Gemeente Architect wordt geadviseerd afwijzend op het verzoek te beschikken. VOORZ. Zooals uit het rapport blijkt heeft de rioleering niet alleen weinig nut doch adres sant is zelfs niet bereid bij te dragen in de kosten. 't Is de gewoonte wanneer in Kruisland een rioleering wordt gelegd de menschen zelf iets bijdragen in de kosten, en hiertoe is Hoppen brouwers niet bereid Ik stel derhalve voor op het verzoek afwij zend te beschikken. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. Z. Wijziging der Legeaverordening De financieele Commissie deelt in haar rapport dd. 29 November 1926 mede zich te kunnen vereenigen met de verhoogde heffing van leges voor bouwvergunningen zooals die in het de Commissie toegezonden uittreksel uit de legesverordening der gemeente Halsteren is aangegeven. dhr. HERBERS. Als de menschen een stuk thuis krijgen kunnen ze dan ook een kwitantie krijgen, ten bewijze dat ze hun legesbedrag hebben betaald Nu deze bedragen aanzien- 2

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 85