Kau, If I i AfZA Vrijdag 3 December 1926 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Tegenwoordig de heeren A. G. Moors, P. J C. Swagemakers, wethonders, J. B. van Poort vliet, Chr. Herbers, J. C. Bazelier, mej. P.van Meer, de heeren A. L. M. J. de Wit, J. Theu- nisse, L. M. A. van Loon, J. W. Jacobs, J. L. Brooijmans en N. van Bergen. Afwezig de heer M, van Herel. Voorzitter: de Burgemeester. Secretaris: J. L. M. Jnrgers. De voorzitter opent de vergadering. VOORZ. Aangezien bij mij, overeenkom stig het reglement van orde voor de raadsver gaderingen geen aanmerkingen zijn ingekomen op de notnlen der vergadering van Woensdag 27 October 1926, stel ik voor deze notulen ongewijzigd goed te kenren en vast te stellen. Met algemeene stammen wordt aldns be sloten. L* Lx OU i 1. Ingekomen stokken. a. Schrijven dd. 28 October 1926 van dan UwvUit heer J. Theunisse, waarin deze mededeelt,naar ff i 0 Af I 1 p, aanleiding van een dezer dagen uitgebracht O-Li XX aA> AuA. 1 rgppQrt der financieels tommissie betreffende Q oX-,Auh bet beheer van gelden van het Burgerlijk Armbestuur, welk rapport ongemotiveerd kwetsend voor hem is, met ingang van 1 Ja nuari 1927 zqn ontslag te nemen als lid van het Burgerlijk Armbestuur. De VOORZ. Ik stel voor dit stuk voor kennisgeving aan te nemen, en straks na de behandeling der begrooting tot de benoeming van een nieuw lid over te gaan. Aldus wordt met algemeene stemmen be sloten. b. Verzoek dd. 15 November 1926, van den heer J. Theunisse, om in deze vergadering te mogen spreken, ter toelichting van het gesprokene door sommige leden bij de behan deling van het rapport der financieele com missie betreffende de rekening van het Bur gerlijk Armbestuur over 1925 in de raads vergadering van 27 October jl. VOORZ. Ik stel voor de heer Theunisse bij de behandeling van volgnummer 216 der begrooting in de gelegenheid te stellen over de door hem bedoelde aangelegenheid te spreken.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 84