9 2 2 7 OKT. 1926 we het niet tegen denzelfden prijs moe ten gaan verkoopen. dhr. v. HEREL. De Commissie is van meening dat de gemeente er weinig belang hij heeft in den Wildenhoek een stukje grond te hebben liggen. dhr. THEUNISSE. We moeten trachten om minstens de koopsom en de onkos ten er uit te halen. VOORZ. Ik stel voor de stukken to renvoyceren najar B. en W. die met dein betrokken persoon in onderhandeling kun nen treden. Aldus wordt besloten. Hierna niemand meer het woord ver langende sluit de Voorzitter de openbare vergadering en gaat de Raad over in besloten zitting. Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van den y' De Voorzitter,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 83