2 7 OKI. 1926 te brengen, en zoo hieraan niet wordt voldaan zullen wij genoodzaakt zijn deze verbeteringen op kosten der onderhouds plichtigen aan te brengen. dhr. BAZELIER. Het komt herhaalde lijk voor dat aan de Kade door bal dadige n ijzers worden omgebogen, en ee,n eind den weg opgetrokken. Vooral bij' avond is dat zeer gevaar lijk. 't Is wel noodig dat daar de politie eens streng toezicht op houdt VOORZ. Het ergste is dat dergelijke dingen altijd worden uitgehaald als er geen politie in de omgeving is. De men- schen die van zoo iets kennis dragen •ziou,den beter doen met de politie M waarschuwen, dan konden tenminste maat regelen worden genomen. dhr. JACOBS. Bij de Kade is hjet tegenwoordig met het drukke verkeer een onhoudbare toestand. Is het niet mogelijk voor de autobussen een standplaats aan te wijzen; en te zorgen dat de trajm een eind terug blijft staan. Thans wordt niet zelden de geheelen weg afgesloten, en vooral voor de fiet sers en de voetgangers is dat zeer ge vaarlijk. i De VOORZ. De autobussen hebben een staanplaats gevraagd en gekregen bij' het transformatojienhuisje. Daar moeten ze gaan staan. Doen ze dat niet, dan zal de politie er op wijzen, en zoo noodig zal tot intrekking der vergunning wor den overgegaan. dhr. BAZELIER. Ik ben het eens met den heer Jacobs. Niet de autobussen, doch de tram beeft evenwel schuld. Deze, laatste blijft soms een uur aan de bocht aan de Kade staan, en sluit zoodoende het heele verkeer af. De tram moet een eind verder doorrijden. VOORZ. We zullen er eens met de maatschappij over correspondeeren dhr. v. HEREL. Kan het rapport der Commissie voor openbare werken betref fende den verkoop van grond in den Wil- denhoek nu niet behandeld worden? Deze Commissie adviseert in haar rap port d.d. 16 October 1926 den overge bleven grond naast den weg in den Wil de nhoek te verknopen aan A. van den Berg te Kruisland voor denzelfden prijs pei- vierkante Meter,, als de gemeente heeft betaald. VOORZ. In het algemeen ben ik er niet voor, om grond dien we eenmaal hebben, weer te gaan verkoopen. Door den aanleg Van dien weg is het stükje grond flink in waarde gestegen, zoodat 20

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 82