80 2 7 OKI. 1926 19 gerlijk Armbestuur, en ook niet bij de beraadslagingen daarover mogen tegen woordig zijn. Mag ik nu misschien verne men hoe de beslissing gevallen is? VOORZ. De gemaakte aanmerkingen wor den op schrift gesteld, en medegedeeld aan het Burgerlijk Armbestuur, dat zich dan tezijnertijd kan verantwoorden. dhr. THEUNISSE. Is het U bekend dat eenige fdagen geleden te Kruisland een 'beest is geslacht dat is goedgekeurd en verkocht docli onbruikbaar was voor de consumptie? Iiebt U daarover een rap port laten uitbrengen? Ik begrijp niet hoe zoo iets bijl onze moderne ingerichte vleesclikeuringsdienst nog mogelijk is. Humoristische en dramlalische dingen zou ik U kunnen vertellen over de wij ze waarop met dat beest is omgesprongen, doch ik zal zulks nalaten, want we zit ten hier in alle ernst. Gelukkig is nu de man die het beest verkocht zoo royaal geweest om alles terug te betalen, Maar ik vind dat de Vleesclikeuringsdienst toch zou moeten zorgen dat zoo iets niet kan voorkomen. Anders hebben we dien dienst ook niet nopdig VOORZ. Ik heb over deze zaak een rapport laten uitbrengen dat ik met me- dedeeling mijner méening héb doorgezon den naar den Inspecteur der Volksgezond beid. Ik héb hierover ook de meening van den Inspecteur gevraagd, en zoodra diens antwoord is binnengekomen, kunnen we zien welke maatregelén genomen dienen te worden. dhr. V. POORTVLIET merkt op dat Steenbergen, afgezien Van dit gevat, toch bekend staat om een strenge keuring. dhr. MOORS, 't Is ook zeer goed moge lijk. dat het vleesch ba de keuring is geinfecteerd geworden. dhr. HERBERS vraagt naar liet schrij ven van de Kj. N. A. Q. 0n Iden Ai N. W. B. VOORZ. Ik stel voor dit schrijven in besloten vergadering te bespreken. Wordt goedgevonden, dhr. HERBERS merkt op dat bij de behandeling der begrooting eens over dan toestand Van de Kade dient te worden gesproken. Verder merkt spr. op dat de oprit bij Janbroers aan den Hooidijk in zeer desolaten toestand verkeert cn dat hel hoog noodig is, dat hier verbeterin gen worden aangebracht. 'VOORZ. Dit is een particuliere weg, die in onderhoud is bij particulieren. We zullen evenwel een aanschrijving aan hen richten om de noodige verbeteringen aan

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 81