rg 27 0KT.1926 iyjljv<yy^cLc^/c\. tol op den dag der. behandeling in den! Raad. dhr. BAZELIER. Hoe lang krijgt ieder raadslid de begrooting ter inzage? VOORZ. Zoo lang als met inachtne ming van den nog resteerenden tijd mo gelijk is. Besloten wordt dat het ontwerp Ge meentebegrooting 1927, en de begroo ting voor het Vleeschkeuringsbedrijf 1927 bij de leden zullen circulleeren, terwijll een exemplaar der begrooting met Me morie van Toelichting op de Secretarie voor de leden ter inzage zal liggen, tot op den dag der behandeling in den Raad 9. Vaststelling vergoeding aan school besturen ingevolge art. 101 der L. O. Wet 1920. Met algemeene stemmen wordt besloten dit bedrag vast te stellen als volgt a. voor gewoon laegr onderwijs f 5,95 per leerling; b. voor U. L. O. fll.325 per leerling 10. Afrekening vergoeding aan school- Desturen over het tijdvak 1922/24. Met algemeene stemmen wordt beslo ten voornoemde vergoeding vast te stel len volgens overgelegd concept-besluit. dhr. v. BERGEN. Ik heb gezien dat sommige schoolbesturen te veel henben ontvangen. Wordt dat teveel betaalde be drag terugbetaald of verrekend? 11. Wijzigingen gemeentebegrooting 1926 Met algemeene stemmen wordt 1 ┬ęsloten met de goedkeuring van Ged. Staten de gemeentebegrooting 1926 te wijzigen vol gens overgelegd concept-besluit. dhr. HERBERS. Ik heb gezien dat een post is verhoogd met f 25 voor kosten van telefoongesprekken. Kan dat misschien een gevolg zijn van de Tentoonstelling, doordat daarvoor van de telefoon gebruik gemaakt is? VOORZ. 't Is misschien wel mogelijk dat een enkel gesprek voor de tentoon stelling op de Secretarie gevoerd is. Maar U moet niet vergeten dat met die ten toonstelling wel deg(e|ijk het algemdan belang was gediend. Dat I'S vooral na afloop gebleken. Rondvraag. VOORZ. We ziij'a hiermede aan het einde onzer agenda. Hebben de 'jaden nog iets in het belang der gemeente te zeggen? dhr. THEUNISSE. Ik heb niet mogen spreken over de Rekening van het Bur- 18 ry

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 80