2 4 FEB. 1926 om in te trekken het Koninkl. besluit van 31 December 1915, no. 88, waarbij het maxi mum getal drankvergunningen is bepaald op 35, geen gevolg kan worden gegeven. dhr. HERBERS. Ik vind het betreurens waardig in deze zaak iets persoonlijks te halen. In vind dat we steeds in dë weer moeten zijn om zooveel mogelijk ieder zijn rechten te geven. Kruisland heeft van vroeger tijd alles in het werk gesteld om zooveel mogelijk samen te «erken. Als er twee vergunningen bijgekomen waren, dan was Kruisland geholpen geweest, maar bovendien is er nog een man bij die reeds 20 jaar geleden recht op vergunning had, doch door verkeerde voorlichting dezerzijds daarvan is verstoken gebleven. Het gaat er bij mij heelemaal niet om, het aantal vergunningen tot in het oneindige uit te breiden. Want ook op de Kladde en Koevering zou best een ver gunning kunnen worden geplaatst, maar dat is nu eenmaal onmogelijk. Bovendien mogen de menschen hun vergunning best hebben, want ze is duur genoeg. Doch ik vind het jammer dat wanneer hier een inspecteur zijn licht komt opsteken, hij niet geheel onpartijdig wordt ingelicht. VOORZ. Uw woorden zijn wel eenigszins dubbelzinnig. Ik mag toch wel veronderstellen dat u geen verdenkingen hebt tegen het college van B. en W. dhr. HERBERS. Zulks is niet het geval. Het schrijven van Ged. Staten wordt hierna met algemeene stemmen voor kennisgeving aangenomen. f. Verzoek van diverse schoolbesturen om een voorschot op de vergoeding ingevolge art. 101 der L. O. wet voor 1926. Zonder discussie wordt met algemeene stem men besloten, de volgende voorschotten te verleenen R. K. Meisjesschool te Kruisland f 841.02 R. K. Jongensschool n 935.71 Meisjesschool van 't R. K. Wees huis te Steenbergen 2811.96 R. K. Jongensschool te Welberg 958.18 R. K. Lagere School Dam 1561.67 R. K. U.L.O. School Dam 713.57 R. K. Jongensschool te de Heen 680.52 Lagere School v. h. N. H. Weeshuis 786.45 U.L.O. School i, 309.68 Deze voorschotten zullen worden uitbetaald in twee termijnen en wel op 15 Maart en 16 September. 6

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 7