7 8 27 OKT. 1926 J v geen motie of voorstel van mjaken. Ik wil hechts de aandacht der leden er oj> vestigen. Ik heb onder de bescheiden aangetroffen een nota van onze collega de heer van Bergen groot f 20.25 voor vrachtloanen. Ik gelopf dat dit in strijd is met art. 24 der Gemeentewet Nu is er hier in de gemeente nog een vracht rijder met een gezin met veel kinderen en die man moet alleen van het vracht rijden bestaan, hetgeen met den hcpr van Bergen niet het gevat is. 'tls toch heter dat we aan die menschen ook eens de penning gunnen. Wat denkt de Raad nu in dit geval te doen? dhr. r. BERGEN. Schorsen, daar zit niet anders op!! VOORZ. Ik moet den heer Bazelier op merken, dat rijloonen niet vallen onder de bepalingen van art. 24. We willen even wel het vervoer der Verschillende zaken die naar Roosendaal moeten worden ge bracht graag verdeelen. dhr. BAZELIER. Ik kom met geen motie, of geen voorstel, ik wil den Raad alleen maar het een en ander opmerken dhr. THEUNISSE. Omdat de heer Ba zelier wel wist dat het toch niets zou uithalen 1 l De rekening van Inkomsten en Uit gaven der gemeente over 1925 wordt hierna door den Voorzitter in stemming gebracht, en terwijl de Wethouders zich van medestemmen onthielden met alge,- meene stemmen voorloopig vastgesteld op de bovengenoemde bedragen. 8. Aanbieding gemeen tebegroo ting en i Of begrooting van het VleeschkeuriugsDedrijf 1927. dhr. THEUNISSE vraagt om bij' de be grooting ook een Memorie van loelich- ting te Laten circuleeren, daar anders ken nisneming van de begrooting niet wel niogelijk is. VOORZ. Ik wil mijn best doen om met de begrooting ook een Memorie van Toe lichting te laten circuleeren. De leden moeten evenwel niet ver geten dat het schrijven van zoo'n M. v. T. veel werk vraagt, en het is bon dig dat we spoed betrachten om i ij dig klaar te komen. dhr. THEUNISSE. Wilt U dan mis schien een tijd bepalen dat op de Se cretarie of het Gemeentehuis te Kruisland een begrooting met Memorie van 'Toe lichting ter inzage ligt? VOORZ. Beide stukken zullen op de Secretarie voor de leden ter inzage liggen 17

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 79