77 27 OKT. 1926 y Commissie is gesproken over de rekenin- O gen der stembureau's'. Dezelfde opmier- king had ook ik willen maken. Verder hefc ik tot mijn genoegen gemerkt dat het D. B. rekening heeft gehouden mat opmerken die door mij' werden gemaakt en die juist bleken te zijn. Ik ben B. en W1. dankbaar dat ze 'voe ling willen houden met gegronde opmer kingen. dhr. BAZELIER. Ik heb gezien dat er rekeningen bij' waren Van f 0.15 en f 0.50 voor dezelfde werkzaamheden. Ik wil niet debatteeren over den prijs, of deze te hoog of te laagis, ik wil' alleen ^maar Vragen 'of hiermede rekening gehouden is. Als er rekeningen g|aan binnen komen van f 0.40, f 0.50 of f0.60 moet daar dan geen rekening mee gehouden wor den? Is dat niet het begin Van malversaties? We moeten een zuinig beheer voeren; een verschil van 5 cent per uur maakt op vele uren al een flink bedrag- Zoo iets moeten we voorkomen, daar moeten de gemeente-opzichter en B. en W. re kening mee houden. En als we daar niets van zeggen, dan beginnen zoo de malversaties. dhr. V. POORTVLIET. De ïinancieele Commissie heeft dezelfde opmerkingen ge lanceerd als de beer Baselier VOORZ. Met de opmerking der Com missie zal wel degelijk rekening worden gehouden. Het is ook ons opgevallen dat sommige personen aan de gemeente wel eens te hooge rekeningen indienen. Er zijn altijd menschen, die als het werk voor de gemeente betreft maar raak schrijven. Dikwijls is het niet gemakkelijk op het uurloon aanmerkingen te maken, om dat dit te Kruisland, de Heen en Steen- hergen voor de verschillende vakken i|ar- schillend is. Als we aanmerkingen gaan maken op de uurlooneu, die door georganiseerde werkkrachten in rekening worden ge tracht, loopen we de kans in botsing te komen met de organisaties. dhr. BAZELIER. Mijn opmerkingen be treffen rekeningen van dezielfde plaats en dezelfde categorie, en toch is feen verschillend loon berekend. Daar moet rekening mee worden gehouden. dhr. v. BERGEN. De Commissie dringt reeds aan op gespecificeerde rekeningen. Die rijn noodig voor een degtelijk toe zicht en voor controle noodzakelijk. dhr. BAZELIER. Tot m'n spijt rnioef ik nog één punt bespreken. Ik wil daar 16

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 78