7 6 2 7 OKT. 1926 t$VS~ .en niet klaagt loopt groot gevaar, dat hij weinig of niets krijgt. Dikwijls kennen de Armemecsters dei menschen niet, en dat mlaakt juist de zaak zoo moeilijk. Hierna wordt met algemeene stemmen besloten goed te keuren le de rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1925 in ontvangsten op f 7 1 34.775 in uitgaven op f 6418.33 Batig slot f716.415-*; 2e de begrooting van het Burgerlijk Arm bestuur voor 1927, in ontvangsten en uit gaven op f 7758.915 De heer Theunisse en de secretaris komen hierna wederom in de Vergade ring. 7. Voorloopige vaststelling gemeente rekening 1925. In haiar rapport d.d. 13 October 1926 deelt de finantieele Commissie mede, dat de financieele toestand der gemeente zeer bevredigend moet worden geacht, het geen van een groot deel is te danken laan liet zuinig beheer. De Commissie vestigt er evenwel da aandacht op dat sommige rekeningen zeer hoog zijn, hetgeen een geVolg is van de hooge uurloonen, door de ambachtslieden berekend, terwijl eenige rekeningen niet gespecificeerd waren, hetgeen een goede controle bemoeilijkt. De Commissie geeft daarom in over weging niet gespecificeerde nota's onb(e- taald terug te zenden. Ook de rekeningen der stembureau'* kwamen hoog voor, de Heen maakt hier evenwel het mooiste figuur. Over het afgeloopen jaar moest nog worden terugbetaald een bedrag van f 25000. wegens kwade posten op de di recte (belastingen, hetgben zijn oorzaak vindt in het feit dat diverse perspoen wegens reclames vermindering' van be lasting hebben verkregen. De Commissie stelt dan voor de re kening voorloopig vast te stellen als volgt Gewone dienst: Inkomsten f 375.382,48 Uitgaven f360 547,326 Batig slot f 14835,15* Kapitaaldienst Inkomsten 501856,34 Uitgaven f 515667,69 Nadeelig slot f 15811,35 Dit nadeelig slot van den Kapitaaldienst is te wijten aan den verbouw der school van het N. H. Weeshuis, waarvoor een geldleening is aangegjaan Van f 20.000.— Dit bedrag wordt Verantwoord op den dienst 1926, zoodat feitelijk een voordeelig slot is te boeken, dhr. HERBERS. Hoor de Finantieele 15

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 77