75 2 7 OKT. 1928 gegeven, zooals steenkolen. Ik heb me,t genoegen gezien dat dit nu veranderd is. Maar nu blijkt ons uit de rekeningen dat aan sommige menschen geregeld een bedrag van fl.65 gegeven wordt, en dit is voor ons twijfelachtig. Geeft men nu in plaats van kolen de benoodigde som Voor aankoop. Als men armenmeester is, en men heeft familie die kolen verkoopt of men ver koopt ze zelf, dan is het niet goed (dat men bonnen voor kolen afgeeft. In Kruisland heb ik eens iemand ge vraagd of hij wel eens kolen leverde aan het Burgerlijk Armbestuur. Hij ant woordde „nooit", doch wel een familie lid. Dat is niet goed, want de men schen gaan daar heen om kolen te kno pen. Daarom moeten in dergelijke geval len geen kolen of geld daarvoor gegevon worden. VOOBZ. We zullen alle opmerkingen ter kennis van het Burgerlijk Armbestuur brengen. dhr. v. BERGEN. In de Financieele Commissie zit iemand uit Steenbergen, de Heen en Kruisland. Ik heb gezien dat op de Heen de armste der arme f 1.50 per week kreeg toebedeeld terwijl van andere zijde een veel hooger bedrag werd uitgekeerd. dhr. v. POORTVLIET. We hebben ge zien dat iemand met een vermoedelijk in komen van f 2000 a f 5000 nog t 22 kreeg uitbetaald. Ik vroeg me af „waar blijft dan de juiste verdeeling?" VOORZ. De leden moeten niet ver onderstellen dat altijd moedwil in het spel is. In Steenbergen heeft zich eens een geval voorgedaan dat een weduwe, met een flink inkomen nog bedeeld werd. Nadat een onderzoek was ingesteld is di rect de bedeeling gestaakt. Zoo iets weet men evenwel niet te voren. Als de leden iets weten, doen ze goed met hiervan kennis te geven aan B. en W. die de aanmerkingen dan aan het Burgerlijk Armbestuur zullen doorzenden en maatregelen nemen. dhr. BAZELIER. 't Zijn toch misstan den als de heeren nu toch weten dat menschen met zoo'n inkomen nog be deeld worden! Is dal niet een begin van malver- dhr. v. LOON. Het is dikwijls moeilijk in dergelijke gevallen den julsten toestand te weten te komen. Dengene die zijd toestand hef ergsM weet voor te stellen krijgt gemakkelijk het meeste, en iemand die bescheiden i», 14 S3ti©5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 76