2 7 OKT. 1926 1 !dhr. v. POORTVLIET. De opmerking van den heer Theunisse is misschien niet on! ill ijk. De C ommissie had goed ge daan met alvorens zich uit te spreken eerst de zaak eens grondig te onder zoeken. Voor zoover mij bekend zijn er evenwel geen persoonlijke kwesties in het spel. Ik neem de heer Theunisse zijn op merking volstrekt niet kwalijk. Wellicht Was het beter geweest eejr,st den heer Theunisse eens te hoorcn, en aan de hand van zijn inlichtingen zou kunnen ILlijken dat de Financieele Commissie thans misschien wel wat voorbarig is gfe'weest. dhr. HERBERS. Ik meen dat de leden van den Raad niet mogen tegenwoordig zijn bij de goedkeuring oener rekening van een aan het gemeentebestuur onder geschikte instelling waarvan zij' bestuurs lid zijn. De betrokken personen zullen dus de Vergadering moeten verlaten. De VOORZ. toont den heer Theunisse art. 24 der Gemeentewet krachtens wtejlk artikel de heer Theunisse zijnde lid van het Burgerlijk Armbestuur de vergade ring moet verlaten. dhr. v. BERGEN. De Commissie was van meening op een fatsoenlijke manier die opmerkingen te moeten maken, an ders heeft het onderzoek der rekening geen zin. Trouwens de Commissie heeft in het geheel geen personen genoemd. dhr. SWAGEMAKERS. Ook mij is het opgevallen dat de Commissie gerappor teerd heeft dat gelden onregelmatig zijn verdeeld. Doch ik vraag me af. Is voor deze opmerking wel voldoende grond aan wezig. Ik heb eveneens de zaak eiens onderzocht, en ik ben van meening dat als men de armèn bedeelt men niet gauw te veel geeft. Die VOORZ. verzoekt den lieer Theu nisse de vergadering te verlaten, waaraan deze voldoet. dhr. SWAGEMAKERS De heer Theunisse geeft wel geen na men aan, doch de vermoedens zijn zoo sterk dat we de bedoeling gemakkelijk kunnen raden. Ik vind het overdreven dat meoschen met een inkomen Van twee drieduizeind gulden bedeeld worden. De armen bedeelen is heel goed, doch tnen taoet zorgen, dat het gèld op de juiste plaats komt. dhr. BROOIJMANS. 'Aan sommige meti- schen wérden vroeger giften In uatura 13

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 75