n 7 2 2 7 OKT. 1926 B - dhr. JACOBS w*ij!st eveneens op "net groote nut van het vervolgonderwijs goor de arheidersjongens en is er voor om de gevraagde subsidie te verleenen. Het voorstel der Financieele Commis sie wordt hierna inet algemeene temmen aangenomen. 2. Vaststelling le aanvullingskohier Hon denbelasiing 1926. Met algeimeene stenimen wordt beslo ten dit kohier vast te itellen lot een bedrag van f 127.— 3. Vaststelling staten van oninbare en te verhalen posten over 1925. De staat behoorende bij de hoofd-- stukken: '1, 4, 7, 8, 7, 8 en 12 van den gewonen dienst wordt met algemeene stemmen vastglesteild op de daarop aangegeven bedragen, evenzoo de, staat behoorende bij de hoofdstukken 8 9 van den Rapitaaldienst. 4. Voorloopige vaststelling rekening v. het Vleeschkeuringsbedrijf over 1925. De Financieele Commissie merkt in haar rapport d.d. 31 Augustus 1926 op dat -over het jaar 1925 een verlies te boeken valt van f 725.85s Dit verlies is evenwel ontstaan door dat afschrijvingen welke vorige jaren heel gering of in het geheel niet zijn gebeurd, thans zeer royaal zijn genomen. Met deze opvatting kan de Commissie zich ver eenigen. dhr. HERBERS. Ik heb eveneens de zaak eens nagezien, en geconstateerd dat onder de uitgaven voorkomt een bedrag voor den aankoop van twee laboratorium- jassen. Ik bén van meening dat het salaris der betrokken functionarissen van dien aard is dat ze zelf wel zoo'n jas kunnen knopen. Dergelijke dingen vind ik over dreven, dat zijn verkapte salarisseaver- boogingeh. VOORZ. We zullen Uw aanmerking aan de Commissie overbrengen. De rekening van inkomsten en uitgaven van het Vleeschkeuringsbedrijf wordt hier na met algemeene stemmen voorloopig vastgesteld. De beide Wethouders onthielden zich van medestemmen. 5. Hierna wordt met algemeene stem men voorloopig vastgesteld de Rekening van Ontvangsten en Uitgaven \|an het G. E. B. over 1925. De Wethouders onthielden zich van medestemmen. 11

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 73