27 OKT. 1926 n. hoog Voor. He! gewoon Lager Onderwijs kost ons f 7 per leerling en het ver volgonderwijs zou ons aldus gaan kosten f 14 a f 15 per leerling. dhr. v. LOON. Waarom is de subsidie dit jaar booger dan vorig jaar? Is hier toe misschien een bijzondere reden aan wezig, zooals b.v. uitbreiding van het aantal leerlingen of lesuren.? dhr. v. HEREL. Het vorig jaar werd slechts f 100 gegleven, omdat de cursus al ver verstreken was alvorens de Tlaad het besluit tot subsidieverleening nam. dhr. BAZELIER. Hoeveel leerlingen doen er aan dat vervolgonderwijs mee'? VOORZ. Minstens 15. dhr. HERBERS. Ik beu het geheel met den Voorzitter eens dat we moeten bje- zuinigen, en we moeten eveneens het vervolgonderwijs, dat als een zeer nuttige instelling moet worden beschouwd steu nen. i Ik wist evenwel niet dat er thans f 100 meer gevraagd wordt dan vorig jaar, en daarom kan ik nu zoo niaar niet onvoor waardelijk mijn stern1 aan het voorstel geven. dhr. v. HEREL. De Commissie is er wel op tegen jaarlijks een post op de fcegrooting te brengen, omdat telkens zal moeten worden nageg]aan of het leer lingenaantal voldoende is om voor sub sidie in aanmerking te komen. Volgens het besluit van vorig jaar moet het aan tal deelnemers minstens 15 bedragen. VOORZ. De post kan toch gevoegelijk op de begrooting worden geplaatst, doch als het aantal leerlingen niet groot ge noeg is, behoeft het bedrag niet le wor den uitbetaald. dhr. HERBERS. Wil met een bedrag van f 100 beginnen. dhr. de WIT Het vervolgonderwijs moet vooral op een dorp als de Heen, een nuttige instelling worden genoemd. Het wordt gegeven voor jongens die de la gere school reeds verlaten hebiblen, en die zich nu verder willen bekwamen. Zoo iets moeten we altijd in de hand wer ken. Bovendien hebben reeds een groot aantal jongens van den werkenden stand aan het vervolgendervijs een goede po sitie te danken. dhr. THEUNISSE. Ik ben een voor stander van vervolgonderwijs. Dit onder wijs toch bezorgt de leerlingen een be langrijke isteun voor geheel hun verder leven, de jongens zijn er len zeerste mee gebaajt. Ik steun daarom1 liet voor stel van den heer de Wit om een )sub- sidic van f 200 te verleenen. 10

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 72