2 7 OCT. 1926 0 torium der R.K.. Leergangen, om subsidie voor de te Tilburg op te richten R.K. Handelshooge school. De Commissie acht in aanmerking genomen de zeer boogie uitgaven die de gemeente reeds hetejft te doen voor La ger en Middelbaar Onderwijs het verlee- nen dezer subsidie niet toelaatbaar. Zonder afbreuk te 'doen aan de be wering dat door deze ..school een groot belang zal worden gediend, is de Com missie van meening dat voor deze gie- meente een beroep op dit belang gleen voldoende motief is om' een gunstige be slissing te rechtvaardigen,; weshalve de Commissie adviseert op het verzoek af wijzend te beschikken. De VÖORZ. stelt voor de beslissing op dit verzoek aan te houden lot de be handeling der begrooting. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. j. Rapport d.d. 21 October 1926 van de Commissie van Toezicht op het La ger Onderwijs betreffende het vierhoek d.d. 22 Augustus 1926 van het R.Ii. school bestuur te de Heen pm subsidie voor het vervolgonderwijs aldaar. De Commissie adviseert tot toekenning eener subsidie van f 200 VOORZ. Op de ontwerpbegrooting is evenveel uitgetrokken als vorig jaar. Daar om stel ik voor dit bedrag thans eveneens te verleeuen, doch bij1 de oehandieiling der begrooting nader op het verzoek te beslissen. dhr. v. HEREL. 't Is wel gewenseht dat we vandaag de zaak afhandelen en een beslissing nemen, Het Schoolbestuur kan dan met het vervolgonderwijs begin nen. dhh. HERBERS en de WIT stelleni eveneens voor de beslissing niet uit te stellen, omdat het vervolgonderwijs 2 November dient aan te vangen. dhr. THEUNISSE. Hoe groot is het gevraagde bedrag 1 VOORZ. Gevraagd wordt een subsidie van f200 en wel f150 voor de onder wijzers en f 50 voor de leermiddelen. Aan dit besluit zit evenwel de conse- kwentie vast, dat als we de eene school subsidiceren we verplicht zijta, de andere eventueel liet evenlcens te doen. Over het algemeen is dc Rand erg royaal met subsidies, maar als er be zuinigd moet worden, moeten we daar aan ook denken, bij' verleening van sub sidies. Bovendien komt m'ij dit subsidie tamelijk 9 C^y-L^^-Criyc^b^l

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 71