6 8 27 OKT. 1926 worden gesloopt, zioioals b.V. de oude school die door den heer Baselier is aan gekocht. Deze sleenen worden dan weer voor andere woningen gebruikt. VOORZ. Ik stel voor aan art. 16 een nieuw lid toe te voegen, luidende: „Indien de muren worden gebouwd met IJsselsteen .zal de dikte 16 c.M. bedragen" Met algemeene stemmen werden hierin de voorgestelde wijzigingen aangenomen. fj 8- Advies d.d. 22 September 1926 no. van fjjg Gezondheidscommissie te Ber- gen op Zoom tot onbewoonbaarverkla- riug der woningen wijk C Nos. 1, 2 eiu 3 aan het Visscherijtje, en h advies, als voor betreffend© onbewoonbaar verkla ring der woningfen Wijk B Nos. 259, 260 en 262, staiande aan de Leliestraat. dhr. BAZELIER. Zij'n die menschen in de gelegenheid gesteld om hun woningen te verbeteren? VOORZ. Volgens het rapport van den Gemeente-Architect en de Gezondheids commissie was de toestand der woningen van dien aard dat verbetering door ver bouwing moest worden 'buitengesloten. dhr. v. HEREL. Als de woningen nu be slist onbewoonbaar zijn, is er dan al eens uitgekeken waar de gezinnen zul len worden ondergebracht? dtur. THEUNISSE kan zich met on- 1:cwoonbbaarvcrkLaring vereenigen, nu hij1 heeft kennis genomen, van de gebreken die aan de woningen kleven. dhr. BAZELIER. We moeten ons toch goed rekenschap geven van hetgeen wte doen als we die woningen .gaan onbe woonbaar verklaren. Vroeger woonden de menschen in klei ne huisjes, met kleine kamertjes, en dat was toch Vast niet ongezond, want juist in die kleine kamertjes werden de mteestè. kindertjes geboren. Maar nu, nu moeten de menschen wo nen in groote huizen, met ruime ver trekken, en nu worden er heel wat min der kinderen geboren. Men zou dus zeg gen dat het in die oude woningen toch' zeker zoo gezond was als in de tegten- woordige. Ik ben er daarom voor om die huizen nog maar niet af te keuren VOORZ. Wanneer ons een voorstel der Gezondheids-Commissie om over te gaan tot onbewoonbaarverklaring bereikt, dan vindt dat voorstel zijn grond in de Wor ningwet. Steeds blijkt dat zeer vele ga- breken aan de woningen kleven, en wiejl zoo veel, dat ze door verbouwing toch niet meer in bewoonbaren staat zijd te brengen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 69