67 27 OKT. 1926 inspectie komt, en ze merkt zoo iets op, dan komt er dadelijk een bericht dat de zaak moet worden veranderd, en dan zijn de menschen er toch onschuldig in- geloopen. Daarom zou ik deze bepaling enkel voor nieuwbouw van kracht willen doen zijn, want voor de bestaande toestanden is ze beslist niet geoorloofd. VOORZ. Deze bepaling heeft ook al- Leen betrekking op nieuwbouw, of te ver nieuwen woningen. dhr. v. HEREL. Bovendien kunnen B. en Wi. steeds dispensatie verleenen. dhr. THEUNISSE. Ik ben wel geen deskundige, doeli als praetisch gebruiker van die dingen, kan ik er toch ook Wel hel een en adder over, doggen. Ik zou er zelf zeer veel van kunnen zeggen, maar ik zal dat liier maar achterwege laten, opdat toch iedereen het wel begrijpt. Vooral des nachts is het gewenscht dat zoo'n inrichting niet ver van de woning verwijderd is, en Jn sommige gevallen kan liet hoog noodig zijn dat de afstand zeer kort is. dhr. BAZELIER. In bet rapport van den heer van Herel wordt op den 20eu regel voorgesteld de dikte der muren tcj fcepalen op 18, 9 en 18 c.M. Spr. 'meent dat IJsselsteen evengoed is, als Boomsclie steen, en is er daarom voor de oude afmetingen te handhaven. We moeten trachten zoo goed maar ook zoo goedkoop mogelijk te bouwen. dhr. v. HEREL. Juist, zooals de heer Ba zeiier zegt, is in de vorige vergade ring besloten de dikte der muren op; die afmetingen vast te stellen, en daarop worden juist door Ged. Staten en den Inspecteur der Volksgezondheid aanmer kingen gemaakt Als de lieer Bazelier inderdaad goed koop wil bouwen, moet hij de IJssel steen uitsluiten, want die is veel duurder dan andere steen. Bovendien wordt IJsselsteen hier zeer weinig gebruikt. dhr. BAZELIER. 't Is best mogelijk dat IJsselsteen duurder is. Maar we moeten de menschen vrij laten, en IJsselsteen is altijd beter dan andere steen. dim. HERBERS. Ik blijf bij mjjn be toog dat de afstand genoemd in art. 10 inderdaad te klein is. Wat betreft liet tweede gedeelte moet ik opmerken dat bouwen met IJsselsteen zeer duur is. Bij' nieuwbouw wordt deze steen zoo goed als niet gebruikt. Er zijn evenwel oude gebouwen die in IJsselsteen z'ijii opgetrokken, en die 6

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 68