li 66 2 7 QKT. 1926 is» kasopname worden dan met algemeene stemmen voor kennisgeving aangenomen e. Verzoek d.d. 15 Juni 1926, van de Nederlandsche afdeeling van den Inter nationalen bond tegen vallende ziekte, om toe te treden als lid der afdeeling. Dit verzoek werd reeds om advies in handen der financieele oommissie gesteld. Deze Commissie deelt in haar rapport d.d. 13 October 1926 mede, dat de con tributie voor deze gemeente f 30 per jaar zou bedragen, welk bedrag 'naar zeer hoog voorkomt. De Commissie is verder van oordeel, dat het hier meer geldt een nationaal dan een gemeentebelang, en acht hjelt niet overeen te brengen met een zuinig beheer, een dergelijke uitgave toe te staan zoodat zij: meent te moeten advi- seeren afwijzend op het verzoek te be schikken. Met algemeene stemmen wordt conform het voorstel der Commissie besloten. f. Schrijven d.d. 27 September .1926 G No. 250 I Afd. van Ged. Staten hou dende aanmerkingen op de nieuw vastge stelde Bouwverordening, met rapport dei: Commissie voor Wegen en Waterleidingen dhr. HEBBERS. De wijziging van art. 16 luidt: Is het privaat buiten de woniug, dan mag het op geen grootere afstand, dan 3 M. daarvan verwijderd zijn! Dat artikel kunnen we in onze streek niet loepassen; er zijn een massa menschen die hun privaat wel 20 of 25 M. Van hun woning verwijderd hebben staan, en dtze zouden dan allen in kosten moe ten vallen om te gaan veranderen. Ik geloof dat het juist uit een hygiënisch oogpunt gfewenscht is, dat het privaat zoover mogelijk van de woning verwij derd is. i dhr. v. HEREL. Ik vermoed dat dp heer Herbers zich vergist, tusschen pri vaat en privaatput. De privaatput kan men leggfen waar men wil, doch het pri vaat zelf wil men liefst zoo dicht mo gelijk bij of in de woning hebben. dhr. MOORS. Vindt U een afstand van 3 M. niet te kort'? dhr. v. HEREL. Neen, nog beter acht ik bet, dat het privaat in de woning iaan- vezig is. dhr. BAZELIER. Wanneer deze hejialing wordt opgenomen, zullen een groot aan tal menschen veranderingen moeten aan brengen, en daardoor in kosten vallen. In dit geval zijn we moreel verplicht die menschen schadeloos te stellen. Als de Gezondheidscommissie eens op 5 i

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 67