65 2 7 OKI. 1926 ;i <X 4 wij met Roosendaal zouden moeten krij gen. i dhr. SWAGEMAKERS, meent eveneens dat Steenbergen het grootste belang heeft bi] een spoorverbinding met Roosendaal doch is er wel voor dat aan "het 'streven der Commissie sympathie wordt betuigd Jb VOORZ. We zullen dan de Commissie <4 mededeelen dat we sympathiseeren met haar plannen, doch dat we van subsidie- verleening vooralsnog moeten afzien, om dat het ons vooralsnog wenschet'ijken voorkomt dat Steenbergen een spoorweg verbinding met Roosendaal krijgt. Met algemeene stemmen wordt aldus besloten. d. Processen verbaal van opneming van Kas en boeken Van den Gemeente-Ont vanger en van den administrateur van het Vle eschke uringsbe drijf VOORZ. Uit het proces-Verbaal van kasopname die 13 September j.h heeft plaats gehad blijkt, dat op genoemden datum bij' den Gemeente-ontvanger in kas was een bedrag van f 7 7 80,495, ler- wijfL op genoemden datum de kas van den administrateur van het Vleeschkeu- ringsbedrijf aanwees een bedrag van f3169,72 dhr. HERBERS. Wanneer de kas, boe ken en bescheiden, worden nagegaan, is het beter dat daar niet twee dagen te voren kennis van wordt gegeven. Ik aclit het gewenscht dat die ken nisgeving in het vervolg achterwege blijft VOORZ. Hoe komt U aan die twee dagen? De accountant der Vereenigiag van Nederliandsche Gemeenten komt steeds onverwachts. De voorlaatste maal duur de het wat lang alvorens de accountant kwam, en toen hebben B. en W. wel gevraagd of h'ij1 wilde laten weten wan neer hiji zou komen. Ook toen is hij onverwachts gekomen, en nu is hij na een zeer korte tusschenperiode wieder- om zonder dat iemJand er iets van wist een controle komen houden. dhr. HERBERS. Mijn gezegde is naar aanleiding van de vraag die dhr. v. Herel in de vorige vergadering deed, om steieids 2 dagen te voren te worden gbwaarsch uwd VOORZ. Voor opname der boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger komt de accountant steeds onverwachts. De vo rige maal is h'ijl gerappeleerd omdat hij zoo lang weg bleef, en nu staat hij''plot seling weer bij' den Gemeen te-O ut vangtelr dhr. HERBERS. Dan ben ik voldaan, en heeft dit systeem mijn volle sympathie De voorgenoemde processen-verbaal van

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 66