04 27 OKI. 1926 NW Noordbrabant te Willemstad om' subsidie in de totstandkoming van een tramver binding Steenbergen—W illems tad. Die verkeerscommissie is in haar rap port d.d. 16 October 1926, van meening dat in de totstandkoming van een tram- verbinding SteenbergenWillemstad nog geen belang van de eerste orde moet wor den gezien; en beschouwt een tramlijn op smalspoor als een ietwat verouderd vervoermiddel. Naar de meeuing der Com missie dient het streven van het Ge meentebestuur voortdurend gericht te zijn op de totstandkoming eener verbinding op norma|al spoor met een der groot ere plaatsen van internationaal verkeer. De vooruitzichten zijn van dien aard dat die verbinding wellicht nog kan komen, en derhalve moet volgens de Commissie, aan dit streven den voorrang worden gegeven De Commissie adviseert dan ook aan de plannen voor een lijn Steenbergen— Willemstad vooralsnog geen enkele toe zegging omtrent eenige bijdrage te doen. dhr. v. POORTVLIET. Ik ben het met de Commissie eens dat Steenbergen aangte- wezen is, op een spoorverbinding met Roosendaal. Het belang onzer gemeente wordt niet bijlzonder gebaat met de totstand koming eener tramverbinding Steennergen —Willemstad. Ik ben er evenwel voor om aan het streven der Commissie tot verbetering van het Verkeer, onze sym pathie te betuigen, doch we mogen ons niet verbinden om subsidie te verleenen, Verder zouden B. en W. deze Commis sie uiteen kunnen zetten, dat onze be langen meebrengen om' te werken voor een spoorwegverbinding met Roosendaal. dhr. MOORS. Ik ben het tot op ze kere hoogte eens met het gesprokene door den beer van Poortvliet. Zoolang evenwel niet vaststaat dat we een spoor verbinding met Roosendaal zullen krijgen, zoolang moeten we ook de toekenning eener subsidie niet definitief ontzeggen. dhr. BAZELIER. Als wij subsidie gaan geven zou zulks in het nadeel kunnen z'ijh van de arbeiders, en als we van iets nadeel verwachten, dan moeten we dat niet gaan steunen. dhr. HERBERS. Ik hen het eens met de vorige sprekers. Vroeger gevoelde ik wel wat om een directe tramverbinding Steenbergen—Willemstad. Toen ik even wel tegenwoordig was geweest in eemei vergadering met een aantal Burgemeesters uit Zeeland ben ik van idee veranderd en ik zie thans in subsidieering der plan nen voor deze tramlijn, nadeelige ge-i volgen van de spoorwegverbinding die 3

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 65