63 2 7 OCT. 1926 .De Tragelsluis, aan het Waterschap Ligne". d. en e. Door Ged. Staten vastge-t stelde Rekeningen van het Vleeschke.urings Led rijf over 1924, en van Jiet G. E. iB. over 1924. f. Besluit d.d. 3 September 1928 G No. 168 tot goedkeuring van het raads besluit d.d. 29 September 1926,_ (betref fende de verpachting der stadshillen aan J. Jochems en J. Aarts Door Ged. Staten tij' besluit van 24 Augustus 1926 G no. 506 vastgestelde Gemeenterekening over 1924. dhr. HERBERS. Ik het gezien dat| geen rekening is gehouden met het be sluit van den Raad, dat het Waterschap „De Ligne" de Tragelsluis steeds bei hoorlijk zal onderhouden welkfe bepaling als voorwaarde van den verkoop v^an den grond werd opgenomen. Ik zou 3. en W. willen Verdoeken hiermede alsnog rekening te willen houden, anders loopen we gevaar dat dezelfde ongezonde toe stand zal blijven voortduren. VOORZ. Deze voorwaarde kan worden opgenomen in de Notarieele akte, die van dezen verkoop moet worden opge maakt. Bovendien hebben we nog aan het Be stuur jvan het Waterschap „De Ligne" geschreven, dat de grond niet wordt af gestaan indien de sluis door dit Water schap niet behoorlijk wordt gerepareerd en voortdurend onderhouden. dhr. HERBERS. Men heeft mij verwe ten dat ik voor de verbetering van deze sluis heb gesproken omdat ik hein vloed werd. Dit is onwaar. Ik heb alleen op restauratie aangedrongen omdat de sluis geheel verzakte, zoodat verbetering hoog noodig was, en als het Waterschap hier voor de aangewezen persoon is, moeten de kosten daarvan niet op de gemeente worden geschoven. De genoemde besluiten worde a hier na met algemfeene stemmen voor kennis geving aangenomen. b. Verzoek d.d. 7 October 1926. van den Noord-Brabantschen Provinciale Brand weerbond, om toe te treden als lid. VOORZ. Ik stel voor dit stuk te stel len in handen der financieele Commissie om nader te behandelen bijl de begroo ting. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. c. Verzoek van de Commissie tot ver betering van het verkeerswezen in Wpast- 2 OJ~l^TlA^) - &CJUJI-

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 64