Woensdaer 27 October 1926 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Tegenwoordig de heerenP. J. C. Swa gemakers, A. G. J. Moors, Wethouders; M. van Herel, J. W. Jacobs, Chr. Her- bers, N. van Bergen, J- C. Bazelier, A. L. M. J. die Wit, J. Thteunisse, J. (Bi van Poortvliet, J. L. Brooijmans en L. M. A. v an Loon. Afwezig: Mej. Pa. van Meer. Voorzitter: de Burgemeester'. Secretaris: J. L. M. Jurgers De VOORZ. opent de vergadering. VOORZ. Bij: mij zijn overeenkomstig het Reglement van Orde, ingekomen, de vol gende aanmerkingten op de notulen dier vergadering van 3 September 1926, van den heer N. van Bergen, „Op blz. 7, 4e regel van onder is abusievelijk het woordje „niet" tusschen- gevoegd. Als gevolg hiervan wordt juist het te gengestelde weergegeven, van hetgeen ik heb gezegd. Zooals uit het door mij1 gesprokene blijkt, ben ik vóór een noodslachthuis en tegen een abattoirIk heb' dan ook ge!zeg|d dat er 'slechts drie slagers in een abattoir zouden slachten, omwelke reden ik tegen het bouwen van een abat toir was." Ik stel voor de notulen met inacht neming van bovenstaande wijziging goed te keuren en vast te stellen. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. 1. Ingekomen stukken. a. Goedgekeurde Raadsbesluiten. VOORZ. Ingekomen zijn de volgende besluiten van Ged. Staten. aBesluit d.d. 6 September 1926, G No. 21, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 25 Juni 1926 tot W.ijL ziging der gemeentebegrooting 1925. li. Besluit d.d. 6 September 1926 G No. 21, tot goedkeuring Van het raads besluit van 25 Juni 1926, tot wijziging der begrooting van bet Gemeentelijk Elec- triciteitsbedrij'f. c. Besluit d.d. 22 September 1926 G 288 houdende goedkeuring van liet raads besluit van 3 September 1926, tot ver koop van een strookje grond naast do

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 63