O 3. SEP. 1926' M. van Herel. Alle benoemden verklaren zich bereid hunne benoeming te aanvaarden. Deze Commissie fungeert tevens als Ver keers-Co mini s siein wellk 'geval hier aan Wethouder Swagemakers als Voor zitter wordt toegevoegd. Commissie voor dé Strafverordeningen Ambtshalve Voorzitter: de Burgemeester le lid. Uitgebracht 12 stemmen, waar van dhr. v. Loon 9, dhr. Jacobs 1, 'Mej. v. Meer 1, blanco 1. Benoemd dhr. L'. M. A. van Loon 2e lid. Uitgebracht 12 stemmen, waar van dhr. Bazelier 9, dhr. v. Bergen 1, dhr Herbers 1, Mej. v. Meer 1. Benoemd dhr. J. C. Bazelier. De heer van Loon verklaart zich be reid zijne benoeming te aanvaarden, ter wijl de heer Bazelier met zijne benoe ming in kennis zal worden gesteld. De VOORZ. dankt de heeren slemop- nemers voor hunne bemoeiingen. 13. Aanbieding gemeenterekening 1925 en rekeningen der bedrijven 1925. 4. Aanbieding rekening Burgerlijk Arm bestuur 1925. 15. Aanbieding begrooting Burgerlijk Armbestuur voor 1927. ,Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten deze stukken in handen der fi- nancieele Commissie te stellen. Rondvraag- dhr. v. BERGEN. Van de Kleine Kerk straat wordt veel gebruik gemaakt door auto's voor de richting Bergen op Zoom en Zeeland. Dit smalle straatje is op dit verkeer niet berekend, en dikwijls ge beurt het dat Automobilisten als ze het Kleine Kerkstraatje uitkomen niet meer weten welke richting ze moeten inslaan Ik zou daarom willen voorstellen om aan de Kruispoort tegen den muur van No taris Smits een bord te plaatsen waarop de richting Bergen op Zoom en Zeeland wordt aangegeven. Als Notaris Smits hier mee niet aceoord mocht gaan zouden we daar zelf een bord kunnen plaatsen. dhr. THEUNISSE. Ik ga aceoord met het gesprokene door den lieer van Ber gen, doch zou het niet mogelijk zijn de kosten door den Toeristenbond vergoed te krijgen? VOORZ. We zullen hierover eens cor- resppndeeren met de K. N. A. C. 13

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 61