5 9 3. SEP. 1926 om de leden in de 'gelegenheid te stel len, onderling eens te bespreken wie ze in de diverse commissies zullen benoemen. De Raad acht het niet no.odig dat voor die punt eene voorbespreking wordt ge houden. Hierna wordt tot 'Stemming overgegaan waarbij de heeren van Poortvliet en Her bers als stemopnemers fungeeren. Salaris-Commissie. Ie lid. Uitgebracht 12 stemmen, waar van dhr. de Wit 10, dhr. Herbers 1, Ühr. v. Herel 1,. Benoemd dhr. A. L. M. iJ. de Wit, die zijlne benoeming aanvaardt. 2de lid. Uitgebracht 12 stemmen, waar van dhr. Herbers 9, dhr. v. Herel dhr. Brooijmans 1, blanco 1. Benoemd dhr. Chr. Herbers, die zijne Denoeming aanneemt. 3de lid. Uitgebracht 12 stemmen, waar van tdtlir. Theunisse 9, dhr. v. Herel 1. dhr. Bazelier 2,. Benoemd dhr. J. Theu nisse die zijn benoeming aanvaardt. 4de lid. Uitgebracht 12 stemmen, waar van dhr. v. Herel 10, dhr. Brooijmans 2, Benoemd dhr. van Herel die zijne be noeming aanneemt. 5de lid. Uitgebracht 12 stemmen, waar van dhr. Brooijmans 10, dhr. Bazelier 2. Benoemd dhr. J. L. Brooijmans, 'die zijne benoeming aanneemt. Financieele Commissie. Ie lid. Uitgebracht 12 stemmen, waar van dhr. v. Poortvliet 10, dhr. Bazelier 1, dhr. van Bergen 1. Benoemd dhr. J. B. van Poortvliet. 2de lid. Uitgebracht 12 stemmen, waar van dhr. v. Bergen 11, Mej. v. Heer I. Benoemd dhr. N. van Bergen 3de lid. Uitgebracht 12 stemmen, waar van dhr. Brooijmans 11, dhr. Bazelier 1, Mej. van Meer 1. Benoemd dhr. J. L. Brooijmans. Alle benoemden verklaren zich nereid hunne benoeming te aanvaarden. Commissie voor Wegen en Waterleiding le lid. Uitgebracht 12 stemmen, waar van dhr. van Loon 10, dhr. Bazelier 1, blanco 1. Benoemd dhr. L. M. A. van Loon. 2e lid. Uitgebracht 12 stemmen, waar van dhr. Herbers 8, dhr. van Herel 1, dhr. Bazelier 1, dhr. Jacobs 1, olanco 1 Benoemd Mlir. Chr. Herbers. 3e lid. Uitgebracht 12 stemmen, waar van dhr. v. Herel 9, dhr. Jacobs 1, dhr. Bazelier 1, blanco 1. Benoemd dhr. 12

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 60