5 8 3. SEP. 1926 11 V-0-<s< v**/Q VOORZ. Aan de R.K. Landbouwschool te Roosendaal wordt een subsidie verleend van f 25 per leerling en per jaar. Wij willen hetzelfde doen ten aanzien van de Tuinbouwschool te Breda, zoolang de Landbouwschool te Roosendaal niet wordt omgezet in een Land- en Tuinbouwschool Ook de Tuinbouw begint in deze streek te floreeren, zoodat wij: een subsidie hier Wel op zijn plaats achten. dhr. HERBERS. Ik ben niet tegen het verleenen van steun, doch ik herhaal' dat we voorzichtig moeten zij'n. Hierna wordt met algemeene stemmen besloten aan het Bestuur van het R.K. Tuinbouwonderwijs te Breda eene sub sidie toe te kennen van f 25 per jaar voor iedere leerling dezer gemeente, die van dit onderwijs gebruik maakt, en zulks inel ingang van 1 Januari 1927. r. Verzoek d.d. 24 Augustus 1926, van hel Heemraadschap van den Roosendaal- schen en Steenbcrgschen Vliet lot het ma ken van een aanbevelingslijst van drie candidaten voor de functie van Heemraad bij genoemd Waterschap. VOORZ. verzoekt de heeren van Poort vliet en Herbers als stemopneinsrs te willen fungeeren. De stemmingen hadden het volgende verloop. le candidaat: Uitgebracht 12 stemmen, waarvan 11 op dhr. H. P. M. van 'Etten en 1 op dhr. P. J. C. Swagemnikers. Als eerste candidaat zal dus worden aanbevolen de lieer H. P. M. van Etten, (Burgemeester) die den Raad dankt voor het in hem gestelde vertrouwen. 2de candidaat: Uitgebracht 12 stemmen, waarvan 9 op den heer P. J. C. Swage- makers, 2 op den lieer A. G. J. iMoors en 1 blanco, zoodat als tweede candi daat zal worden voorgedragen de heer P J. C. Swagemakers 3de candidaat. Uitgebracht 12 stemmen waarvan 9 op den heer A. G. J. Moors, 1 op dhr. A. L. MJ. J. de IWjt, 1 op op dhr. J. Theunisse, en 1 Olanoo, zoo- dal als derde candidaat zal worden voor gedragen de heer A. G. J. Moors. 2. Benoeming diverse raads-conimissies1 VOORZ. Vorig jaar is de opmerking gemaakt dat de leden die in een Com missie zitting hebben onderling wel eens mogen verwisselen. Wanneer de leden van de noodzakelijkheid daarvan overtuigd zijn, eene noodzakelijkheid die ik' trouwens niet inzie, dan is het miss'chien gewenscht de vergadering 5 minuten te schorsen,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 59