1 ff I i 3. SEP. 1926 10 Nederlands'che Afdeeling van den Inter nationalen Bond tegen vallende ziekte te Amsterdam, om toe te treden als lid. Op voorstel van Alen Voorzitter wordt besloten dit stuk om advies in banden der financieele commissie te stellen. p. Verzoek d.d. 22 Augustus 1926, van liet R.K. Kerkbestuur te de Heen, om op de begrooting 1927 een bedrag van f 200 te plaatsen voor het avondonderwijs. VOORZ. Ik stel voor dat stuk om ad vies in handen der Commissie vian het Lager Onderwijs te stellen. Aldus wordt met algem'eene stemmen besloten. 'su. -y a te Breda om subsidie. t De financieele Commissi q. Verzoek d.d. 1 Juni 1926 van het Bestuur van 'liet R.K. ïuinbouwouderwijs Commissie advi seert in haar rapport d.d. 28 Augustus '1926 tot toekenning eener subsidie van f 2o dhr. HEBBERS. Ik heb gezien dat deze school een subsidie krijlgt van het Rijk van f 11080 van de provincie een van f 2500 en aan schoolgelden een bedrag van f 1700 ontvangt. Nu wordt alleen voor salarissen ge raamd een "bedrag van f 16570. Ik ben niet legen het advies der Commissie, want ik ben er van overtuigd dat de ve^eeni- ging gesteund moet worden in het al gemeen belang'. Maar we moeten 'toch voorzichtig zijn dat we niet te ver gaan. De subsidies die het Rijk en de Provincie betaalt, drukken toch reeds op de schou ders der belastingbetalers. Vanuit deze gemeente wordt slechts door één leer ling van het onderwijs gebruik gemaakt, zoodat ik een subsidie van f 25 alleszins voldoende vind. VOORZ. B. en W. wenschen het voor stel der Commissie aan te vullen, en stellen voor een subsidie te verieeuen van f 25 per leerling en per jaar. dhr. v. BERGEN. Bij' de samenstelling van baar advies ging de Commissie na welke subsidies door andere gemeenten werden verstrekt, en dan komen we on geveer aan een bedrag van f 25 per leerling. Wij: stelden slechts voor een subsidie van f 25 per jaar, omdat slechts één leerling dezer gtemeente van het on derwijs gébruik maakt, zoodat ons voor stel in wezen niet afwijkt van dat van B en W. dhr. HEBBERS. Als bet Dage lijk sch Be stuur een subsidie wil toekennen van f 25 per leerling en per jaar dan dienen we mei' de behandeling van het verzoek te wachten tot de begrooting.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 58