55 3. SEP.1926 8 (U/? .J - vraagd hebben naar een aWbattoir, op dat de bepalingen der wet eerst in 192' bgpalingen der wet eerst in 1927 in werking treden. De heer van Bergen zegt 'wel dat drie a Wier slagers ïïiet in het abattoir zullen slachten, doch als de bepalingen der wet streng Worden toege past, zal vermoedelijk geen enkele sla gerijl daaraan voldoen. Ik ben dan ocfk voor den bouw van een openbaar slachthuis. Dit behoeft niet zoo kostbaar te zijln. Naar het voorbeeld van Geldrop, zou b.v. een koelcel wel gemist kunnen worden. dhr. v. POORTVLIET. Ik zou eerst nog wel eens grondig willen onderzoeken ot de bouw van een abattoir wel strikt noodzakelijk is. dhr. HEBBERS. Ik meen dat het meer de bedoeling der Commissie is, om te zorgen dat we als in 1927 de voor schriften in werking treden paraat staan, zoodat we op de goedkoopste manier gesteld komen. Alles is dan geregeld. De oommissie stelde voor den Gemeente architect met den bouw te belasten. Toen is evenwel de heer Hageman ziek gewor den, en de heer Roelands in zijln plaats getreden. Is de heer II age man "nu reeds voldoende hersteld om zoo'n werk le kunnen uitvoeren? i dhr. v. POORTVLIET merkt op dat de noodige plannen reeds lang bestaan, zoadat hierover niet zoo gediscuteerd be hoeft te worden. dhr. SWAGEMAKERS. Hier ,in de ge meente is reeds lang gevraagd naar een noodslaehthuis. Ik ben nogmaals van mfee- ning dat een abattoir te duur is, en daarom ben ik vóór een noodslaehthuis. dhr. BROOIJMANS. Ik ben het eens met den heer Swage makers. Misschien dat later nog noodzakelijk is een abattoir te bouwen. dhr. v. BERGEN. Het spijt me itogmaals dat toen het eerste rapport binnenkwam, de zaak niet direct is afgewerkt. Ik zou daarom maar willen beginnen met den touw van een noodslaehthuis, en zoo noo- dig later een abattoir laten bijbouwen. VOORZ. Ook ik acht een abattoir voor Steenbergen nogi niet noodig. Ik meen daf het beter is te bèginnen met den ibouW van een noodslaehthuis. Daarbij komt nog dat diverse slagers een 'slagerijl hebben die voldoet aan de voorschriften. Zoo noodig kan dan later nog een abattoir ''bij! het slachthuis worden gebouwd. dhr. v. LOON merkt op dat de Com missie niet tegen den bouw van een noodslaehthuis is. VOORZ. Het Gemeentebestuur is tot

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 56