54 3. SEP. 1926 7 behoorlijk zullen worden onderhouden. Met algemeene stemmen wordt als-dan onder goedkeuring van Gedep. Staten be sloten op het verzoek gunstig te beschik ken, mits door adressanten voor een be hoorlijk onderhoud der bermen zal wor den zorg gedragen* De verpachting zal plaats hebben voor 1 den tijd van 7 jaren. L LaueA.J'1 Rapport d.d. 17 Augustus 1926 van de Commissie voor openbare werken, in zake de stichting van een openbaar slacht huis. dhr. SWAGEMAKERS. Over dat slacht huis is al heel wat gesproken. Nu we hier een advies hebben, om over te gaan, tot den bouw van een abattoir of nood- slachthuis zou er toch uitkomst moeten komen. We hebben destijds een bespreking gehouden met de besturen der verschil lende bonden, over de stichting van een nood-slachthuis. Ik meen dat het er nu toch op neer zal moeten komen, dat er inderdaad een noodslaChthuis wordt ge sticht. Volgens mijne meening wordt een abat toir te duurde n bovendien welk nut werpt dit af? Van de zijde der slagers wordt niet naar een abattoir gevraagd, en als de slagers hun slagerijen naar de eisehen der wet hebben ingericht dan kan de gemeente hen niet gaan verplichten, om in het abattoir te slachten. Wat betreft het noodslachthuis. 'Ik meen dat er in verschillende gemeenten noodslachthuizen zijn opgericht. Nu enkel Steenbergen een noodslachthuis vraagt, en de andere gemeente misschien niet deal nemen bestaal het gevaar dat de kosten voor Steenbergen, en de Steeabergsche landbouwers te 'hoog zullen worden. Als inderdaad ter wille der Steenbergsche landbouwers tot den bou:w van een nood slachthuis wordt overgegaan, moet de zaak zoo goedkoop mogelijk worden nedriopen. anders bestaat het gevaar dat de gemeente de dupe ervan wordt. dhr. v. BERGEN. De slagers in Steen bergen vragen er wel niet naar zooals de heer Swagemakers zegt, doch niet alle slagerijen voldoen aan de eisehen der wet. De mensdhen hebben hun sla gerijen niet verbouwd, omdat zij hoor den van den bouw van een noodslaelht huis, en er op rekenden dat zij ook daar zouden mogen slachten. Er zijn hier) slechts ongeveer 3 slagers die niet in het abattoir zullen slachten. dhr. v. II ER EL. Het ligt in den aard der zaak dat de slagers nog niet ge1-

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 55