53 3. SEP. 1926 het Verkeerswezen in West-Brabant om fi nancieel® steun in den aanleg der "tram- verbinding Steenbergfen, Dinteloord, .Wil lemstad. VOORZ. Het adres komt in korte woor den hierop neer of de gemeente bereid is gedurende 20 a 25 jaren een jiaar- lijksche .subsidie van f 1000 te verleenen. Ik geloof wel dat momenteel uiemand onzer in staat is hierover een oordeel te vellen. Ik stel daarom: voor dit ver zoek in handen der verkeers-comniissie te stellen, die rapport ban uitbrengen, zoo dat we in de volgende vergadering een beslissing kunnen nemen Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. k. Schrijven d.d. 6 Augustus 1926 van de Commissie van Toezicht op het La ger Onderwijs,, waarbij wordt toegezonden het verslag dier Commissie over 1925-'26 VOORZ. Ik stel voor dit verslag bij de leden te doen circuleeren. Aldus wordt besloten. iJ UÏ.WW 1. Verzoek d.d. 16 Augustus 1926 van 1 J. Jochems en J. Aarts om het gras langs den Oudlandschen straatweg hetwelk zij van de gemeente in pacht hebben, opnieuw Op de oude voorwaarden voor den tijd van 7 of 10 jaren te imjgen doorhuren. VOORZ. Den 24 Augustus 1923, werden deze perceelen 'verpacht aan adressanten voor den tijd van 4 jaren, en tegen den prijs van f 1 per jaar. Het is wel fde (ge woonte dergelijke stukken steeds om ad vies naar de financieele Commissie te zenden, doch dit verzoek is van zoo'n gering belang, dat het gevoegelijk direkt kan worden afgehandeld. i Wanneer de Raad van meening is, dat een hoogere pacht moet worden bedongen, dan kunnen we dit najaar de perceelen opnieuw verpachten, in het andere geval kan worden door verhuurd. dhr. THEUNISSE. Wordt de weg door adressanten behoorlijk onderhouden? VOORZ. Als ze pachter zijn, dan zijn ze wel bereid de zaak goed te onder houden. Dit is in hun eigen belang. dhr. HEBBERS. Ik stel voor het ver zoek toe te staan. dhr. v. LOON, deelt mede, Jat de ber men in het Oudland behoorlijk worden onderhouden. dhr. v. POORTVLIET, steunt het voor stel Herbers, om het verzoek toe te staan doch wil hieraan als voorwaarde ver bonden zien, dat de bermen van den weg 6

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 54